Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
BZS...pravilnik o tekmovanjih
http://www.obzljubljana.com
 
 
Na  osnovi  določil  24. člena Statuta Balinarske  zveze  Slovenije  je skupščina BZS dne 13.4. 2016, na predlog sodniške komisije in IO BZS, sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov v BZS.
 
PRAVILNIK O TEKMOVANJIH
 
TEKMOVALNI PRAVILNIK natisni
 
I......SPLOŠNE DOLOČBE
h
1. člen
h
Pravilnik  predpisuje  splošna določila o  organiziranju  tekmovanj  v državi Sloveniji. Območne zveze  lahko s svojimi pravilniki obravnavajo  vprašanja, ki niso  predvidena s tem pravilnikom, za posamezna tekmovanja  pa lahko določijo svoja pravila.
 
2. člen
h
Pravilniki  in  pravila iz 2. stavka 1. člena se lahko  sprejemajo  le skladno  s tem pravilnikom. V primeru, da so pravilniki in pravila,  ki jih  sprejemajo  območne  zveze v nasprotju  s  tem pravilnikom, se upoštevajo določbe tega pravilnika.
 
II......SISTEM IN PRAVILA TEKMOVANJA
h
3. člen
h
Sistem tekmovanja sprejema skupščina Balinarske zveze Slovenije za tekmovanja na nivoju države ter skupščine območnih zvez za tekmovanja na nivoju njihovih območnih zvez.
Sistem tekmovanja obsega :
- splošne pogoje za izvedbo tekmovanj,
- vrsto tekmovanja,
- število ekip oziroma sodelujočih na tekmovanjih,
- pridobitev pravice nastopanja na tekmovanjih,
- izguba pravice nastopanja na tekmovanjih,
 
4. člen
h
Prvenstvena tekmovanja se delijo na moška in ženska tekmovanja in so :
- državna tekmovanja (državna prvenstva in državna - ligaška tekmovanja)
- pokalna tekmovanja
- turnirji državnega pomena
Prvenstvena tekmovanja se organizirajo na enega od naslednjih tekmovalnih načinov :
a.) ligaško tekmovanje v kombinaciji : enokrožno, dvokrožno ali z več krožnim sistemom,
b.) turnirsko tekmovanje v kombinaciji s točkovnim sistemom ali pokalni sistem,
c.) enokrožni ali dvokrožni pokalni sistem.
Podrobnejši predpisi za prvenstvena tekmovanja se določajo v Pravilih o tekmovanjih, lahko pa tudi na osnovi izdelanih propozicij.
 
5. člen
h
Propozicije tekmovanja sprejme organ, ki organizira tekmovanje. Pristojni organ je dolžan pravočasno dostaviti sodelujočim pravila tekmovanja, vendar najkasneje 30 dni pred pričetkom tekmovanja.
 
6. člen
h
Osnovna tekmovanja se organizirajo v območnih balinarskih zvezah. Pogoje uvrstitve na državno tekmovanje predpisuje skupščina BZS.
 
7. člen
h
Na občinskih, območnih in državnih prvenstvih lahko nastopijo igralci le v svoji starostni kategoriji.
 
8. člen
h
S pravili tekmovanja se lahko določa pravico nastopa igralcem glede na starostne kategorije. U 14 je kategorija igralcev, ki so v letu tekmovanja dopolnili starost 8 let in v letu tekmovanja dopolnijo 14 let.
U  18  je  kategorija  igralcev,  ki  so  v  letu  tekmovanja  dopolnili  starost  14  let,  in  v  letu tekmovanja dopolnijo starost 18 let.
V ligaškem tekmovanju članov lahko nastopijo igralci od dne, ko dopolnijo starost 14 let.
Igralci nastopajo na tekmovanjih na lastno  odgovornost,  zdravniški  pregled  v splošni ambulanti pa  je  obvezen  za tekmovalce in tekmovalke v starosti do 18 let, ki nastopajo v članski konkurenci. Zdravniški pregled je lahko vpisan v tekmovalno knjižico ali pa na posebnem potrdilu, ki ga izda zdravnik.
Ženske nastopajo na državnih ligaških tekmovanjih le v svoji kategoriji, območne zveze pa lahko s svojimi pravilniki določijo, da v območnih tekmovanjih nastopajo ženske tudi v moških kategorijah.
 
III......TEKMOVANJA
h
9. člen
h
Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije vsako leto najkasneje do konca meseca marca sprejme koledar prvenstvenih, kvalifikacijskih in pokalnih tekmovanj, koledar nastopov reprezentanc Slovenije in drugih mednarodnih tekmovanj za tekoče leto.
Na osnovi sprejetega koledarja BZS sprejmejo koledarje tudi območne zveze. Posamezna tekmovanja območnih zvez se lahko vnesejo v koledar BZS na način kot se sprejema koledar BZS s tem, da so taka tekmovanja obvezna za vse območne zveze. Pred začetkom  tekmovanja  v  tekoči  sezoni,  Balinarska  zveza  Slovenije  v  skladu s Pravilnikom o licenciranju, izvede obvezno licenco za strokovne delavce; vodje ekip in sodnike.
Pristojni  organ,  ki  je  odgovoren  za  vodenje  evidence  in  izdajo  potrdil  o  opravljeni usposobljenosti,  po stopnjah licence, je strokovni svet BZS.
Licence se pridobiva  s  potrditvijo usposobljenosti na vsakoletnem  posvetu in veljajo za obdobje ene tekmovalne sezone.
 
10. člen
h
Koledar tekmovanj se lahko spreminja samo na osnovi izrednih in opravičljivih razlogov. O spremembah odloča Izvršni odbor BZS.
 
11. člen
h
Organizator tekmovanja je dolžan:
a.) pravočasno pripraviti igrišča skladno s pravili tekmovanja, semaforje in ostale instalacije,
b.) pripraviti baline in palice za obeleževanje in merjenje,
c.) pripraviti šestila za igre v krog, preproge za natančno in hitrostno zbijanje,
d.) pripraviti nosilce krogel, krogle in baline za cilje oziroma ovire,
e.) pripraviti dokumentacijo za vodenje posameznih iger in celotnega tekmovanja,
f.) pripraviti kartone z imeni ekip in igralcev,
g.) pripraviti garderobo za igralce in vodstvo tekmovanja,
h.) pripraviti poseben prostor za vodstvo tekmovanja in prostor za vodje ekip in rezervne igralce,
i.) pripraviti prostor za delo tiskovne službe,
j.) izdelati pano za pregled rezultatov,
k.) pripraviti signalne loparje za nakazovanje nepravilnih zadetkov,
l.) da omogoči red in varnost za ekipe, sodnike, delegate in vse službene osebe na tekmovanju in po zahtevi tudi do odhoda z mesta tekmovanja.
 
12. člen
h
Organizator tekmovanja je dolžan obvestiti tekmovalno komisijo ki vodi tekmovanje o času in mestu tekmovanja v roku 30 dni po prevzemu tekmovanja. Organizator lahko vnaprej določi kraj in datum tekmovanja, ki s tem postane sestavni del koledarja BZS. V tem primeru ni potrebno dodatno obveščati, razen v primeru spremembe. Obvestilo o spremembi se pošlje na tekmovalno komisijo po elektronski pošti.
 
13. člen
h
Na igrišče je dovoljen vstop samo: igralcem, sodnikom, vodjem ekip, vodji tekmovanja in osebam, ki jim vodja tekmovanja dovoli vstop.
 
14. člen
h
Na tekmovanjih igralci nastopajo:
a.) v majici, srajci ali trenirki istega modela in barve z znakom kluba, ki mu pripadajo,
b.) v dolgih ali kratkih hlačah (jeans ni dovoljen) istega modela in barve,
c.) v pokrivalih istega modela in barve (v primeru izredno vročega ali deževnega vremena).
V kolektivnih igrah ni potrebno, da so igralci istega moštva na isti igralni stezi enako oblečeni (nosijo lahko kratke ali dolge hlače ali kratko ali dolgo majico).
 
15. člen
h
Na  državnih  prvenstvih  imajo  pravico  igranja  le  državljani  Slovenije,  kar  pa  ne  velja  za državna  ligaška  tekmovanja,  kjer  lahko  tekmujeta  dva  igralca,  katera  nimata slovensko državljanstvo.
Na državnih prvenstvih in pokalnih tekmovanjih za člane lahko nastopajo  igralci  z  dvojno registracijo  samo  za  matični  klub,  ki  tekmuje  v  nižji stopnji  tekmovanja. Na  državnih prvenstvih za članice, nastopajo igralke za klub, za katerega nastopajo v državnem ligaškem tekmovanju.
Mladinke nastopajo na državnih prvenstvih v kategoriji članic, deklice pa v kategoriji dečkov.
Na tekmovanjih morajo igralci in igralke predložiti veljavne izkaznice o registraciji.
V kolikor moštvo dvomi v pravilnost izkaznice o registraciji za posameznega igralca, oziroma v pravilnost postave nasprotnega moštva, mora to takoj javiti sodniku.
 
16. člen
h
Klub, ki prvič prične z nastopanjem, tekmuje v najnižji stopnji tekmovanja v svoji območni zvezi.
 
17. člen
h
V kolikor ekipa (klub) ne sodeluje na prvenstvenem tekmovanju v tekmovalni sezoni (pa je bila prijavljena), preneha tekmovati sredi sezone ali je bila izključena iz tekmovanja, v sledeči tekmovalni sezoni avtomatično preide v območno tekmovanje.
 
18. člen
h
Ekipa lahko sodeluje na prvenstvenih tekmovanjih v drugih območni zvezi samo v soglasju območne zveze, kjer je bila registrirana, višjega organa in organa druge območne zveze, kjer je tekmovanje.
 
19. člen
h
Nenastopanje prijavljenih igralcev in ekip na prvenstvenih tekmovanjih se smatra za disciplinski prekršek po pravilniku o disciplinski odgovornosti v BZS.
 
20. člen
h
Tekme pričnejo točno ob predvidenem času.
Ob določenem času za začetek tekme po tekmovalnem razporedu, sodnik s piščalko označi začetek igre in si ta čas tudi zabeleži.
Obrat začne v trenutku, ko igralec določen za metanje balina, vrže balina, ne glede na to, če je bil balin vržen pravilno ali ne.
 
21. člen
h
Na državnem ligaškem tekmovanju morajo ekipe ob prijavi igralcev izpolniti pogoj najnižjega števila igralcev, ki je določeno v Pravilih o tekmovanjih. V primeru, da ena od ekip ne izpolnjuje tega pogoja izgubi tekmo.
 
22. člen
h
V primeru, da je za igro na ligaški tekmi, (ob izpolnjenem pogoju prisotnosti najnižjega števila igralcev), za ekipo prijavljen igralec, ki ob prijavi igralcev ni bil prisoten in tudi do pričetka igre za katero je bil prijavljen še ni prišel, izgubi igro za katero je bil prijavljen.
 
23. člen
h
V  kolikor so ekipe iz različnih mest in gostujoča ekipa javi,  da  bo zaradi  opravičenih razlogov  zamudila  na  ligaško srečanje, sodnik  po prejemu sporočila določi čakanje  do 60 minut, računajoč od časa, določenega za prijavo in žrebanje igralcev in o tem obvesti prisotno ekipo.
Za opravičen razlog se šteje udeležba v prometni nesreči ali daljša nepredvidena zapora ceste.
 
24. člen
h
Na državnih prvenstvih lahko v kolektivnih igrah ekipa, v kateri ob pričetku tekme še ni prisotnih vseh igralcev, prične tekmo brez njih, a ne more števično koristiti njihovih krogel. Ko pridejo na igrišče zamudniki, vstopijo v igro, po končanem obratu, ki je v teku, ob njihovem prihodu.
 
25. člen
h
Igralec ali ekipa, ki sodeluje na tekmovanju, ki poteka po cup ali turnirskem sistemu in ne pristopi k odigranju prve ali katerekoli igre, izgubi pravico do tekmovanja v naslednjih igrah.
 
26. člen
h
Ekipe in igralci, ki iz neopravičenih razlogov niso prišli na odigranje tekme, le to izgubijo, istočasno se proti njim uvede disciplinski postopek. V ligaškem tekmovanju se ekipi avtomatsko odvzame število točk, določenih za zmago v tekmi.
 
27. člen
h
Klub, ki mu je s sklepom disciplinskega organa izrečen ukrep (kazen) prepovedi igranja tekem v ligaškem tekmovanju v trajanju več kot tretjino tekem v tekmovanju je avtomatično izključen iz tekmovanja, igralci pa tudi iz vseh državnih tekmovanj.
 
28. člen
h
V kolikor ekipa iz kakršnih koli razlogov preneha ali je izključena iz tekmovanja se njeni rezultati črtajo, če je odigrala manj kot polovico predvidenih tekem.
V primeru, da je ekipa odigrala polovico predvidenih tekem, se preostale igre  registrirajo z 6:0 v korist nasprotnika. V ligaškem tekmovanju (kombinacija) se srečanje izgubi z najvišjim možnim rezultatom, predvidenim za to tekmovanje.
 
29. člen
h
Tekma se lahko začasno ali dokončno prekine, pri dokončni prekinitvi ni nadaljevanja. O prekinitvi tekme odloči sodnik.
Tekma se obvezno dokončno prekine:
a.) v primeru fizičnega napada na sodnika,
b.) v vseh primerih predvidenem v MTP.
Tekma se obvezno začasno prekine:
a.) v primeru megle ali mraka oziroma če osvetlitev ne odgovarja pravilom,
b.) zaradi izjemnega mraza, padavin in vročine,
c.) če igrišče v toku igre postane neuporabno za igro (blato, voda) v tej meri, da je onemogočeno kontroliranje krogle,
d.) zaradi neredov na igrišču, oviranje igre s strani gledalcev, zaradi izpadov igralcev, zaradi slabe organizacije tekme. Pred odločitvijo o začasni prekinitvi tekme iz točke d) je sodnik dolžan zahtevati od organizatorja tekme:
1.) da napravi red na igrišču,
2.) da izprazni igrišče.
Če tudi po opozorilu organizator ne napravi reda na igrišču, sodnik tekmo dokončno prekine. V primeru odigravanja ponovljene tekme, stroške nosi ekipa, ki je povzročila nered. Stroške predstavljajo stroški sojenja, stroški prevoza na tekmo in drugi stroški, ki jih nedvoumno kot stroške ugotovita vodje ekip ali vodstvo tekmovanja.
 
30. člen
h
Na vseh tekmovanjih v organizaciji BZS ali njenih članov sodijo sodniki, ki jih je določila pristojna sodniška komisija BZS ali zbori sodnikov posameznih območnih zvez. Zoper odločitve sodnika na tekmovanjih ni ugovora in je njegova odločitev dokončna.
 
31. člen
h
Sodnik se lahko v teku igre odloči za zamenjavo balinišča, če to zahtevajo okoliščine, oziroma, če za to obstojajo tehtni razlogi.
 
32. člen
h
V primeru, da odrejenega sodnika ni na tekmo, se za sojenje določi drug ustrezen sodnik iz liste sodnikov, če je tak sodnik prisoten na tekmi. V kolikor takega sodnika ni, se določi sodnik iz nižje liste, po predhodnem sporazumu z vodji ekip. Izjemoma, kadar tudi to ni mogoče, se lahko po dogovoru, za sojenje določi osebo s poznavanjem MTP, ki ne tekmuje, kar pred pričetkom pisno potrdijo vodje ekip. Ko pride odrejeni sodnik na tekmo, potem ko se je javil organizacijskemu odboru, vodjem ekip in sodniku, ki ga je zamenjal, prevzame svojo dolžnost.
 
33. člen
h
V  primeru, da v posamezni ekipi nastopa eden ali  več  reprezentantov Slovenije, datum odigranja  tekme  pa  sovpada  z  nastopom  reprezentance  Slovenije, tekmovalna  komisija določi nov datum odigranja tekme v državnem prvenstvu.
Tekmovalna komisija BZS lahko določi nov datum odigranja tekme samo v primeru, da je reprezentančni nastop določen v mednarodnem koledarju. Sklep o določitvi novega datuma mora  tekmovalna  komisija  sprejeti  najmanj  15  dni  pred  prvotno določenim  datumom odigravanja tekme (po koledarju tekmovanj). Proti sklepu tekmovalne komisije ni ugovora. Prvenstvena tekma ne more biti odložena, če je odrejeno, da se vse tekme kroga odigrajo istega dne ob istem času. V tem primeru se (lahko) odloži celotni krog.
 
34. člen
h
Vodstvo tekmovanja je dolžno po končanem prvenstvenem, kvalifikacijskem ali pokalnem tekmovanju sestaviti pisno poročilo o končanem tekmovanju in uvrstitvah. Poročilo se dostavi tekmovalni komisiji BZS.
 
35. člen
h
Organ, ki vodi tekmovanje je dolžan za vsako tekmovanje določiti vodjo tekmovanja. Pravice in dolžnosti vodje tekmovanja predpisuje BZS.
 
36. člen
h
Na vseh uradnih tekmovanjih BZS se priznavajo rekordi v disciplinah natančno in hitrostno zbijanje. Evidenca se vodi na osnovi dokumentacije in na način predviden v Pravilih o tekmovanjih.
 
37. člen
h
Tekme in rekorde registrira tekmovalna komisija BZS.
 
38. člen
h
Tekme in srečanja se registrirajo v korist nasprotnika:
a.) če ekipa iz neopravičenih razlogov ni nastopila,
b.) če igrišča niso bila usposobljena za igro po krivdi domače ekipe,
c.) če ekipa odbije, da tekmo sodijo sodniki, ki so bili določeni oziroma sodniki, ki so bili naknadno določeni,
č.) če ekipa preda tekmo, ali če se tekma ne odigra po krivdi ekipe,
d.) če ekipa zapusti igrišče ali odkloni, da nadaljuje pričeto tekmo,
e.) če ekipa ne izpolni pogoje iz tega Pravilnika ali pravil tekmovanja v katerem tekmuje in te predvidevajo posebne slučaje za registracijo tekem v korist nasprotnika.
V vseh teh primerih se posamezne igre registrirajo z rezultatom 6 : 0 v korist nasprotnika, skupni rezultat srečanja v ligaškem tekmovanju (kombinacija) pa se registrira z najvišjim možnim rezultatom, ki ga predvidevajo pravila tekmovanja.
Posamezne igre v tekmi pa se registrirajo v korist nasprotnika:
a.) če organizator ni zagotovil predpisanih igralnih pripomočkov za igro,
b.) če igralec ne izpolni pogojev, določenih za posamezno igro (odstop igralca v igri, neborbenost igralca v igri itd.) ali na drug način preda igro nasprotniku,
c.) v drugih primerih, določenih v MTP,
V primeru zapustitve igrišča ali neopravičenega odstopa igralca, ta izgubi pravico do igranja preostalih iger na tekmi.
V navedenem primeru se igre v posameznih disciplinah registrirajo na sledeč način:
- v klasičnih igrah z rezultatom 13 : 0 za nasprotnika,
- v igri v krog nasprotni igralec beleži za vsak neodigran obrat po 6 točk,
- v igrah zbijanja z doseženim rezultatom igralca, ki je nadaljeval zbijanje
 
39. člen
h
Poleg registrirane tekme - igre v korist nasprotnika, pristojni organ, ki  vodi tekmovanje v navedenih  slučajih  iz  37. člena  tega  Pravilnika izreče  tudi  druge  kazni predvidene  v disciplinskem  pravilniku  in ostalih aktih BZS.
 
40. člen
h
Ekipa, ki  v posamezni igri doseže boljši  rezultat  osvoji  določeno število točk. Ob enakem končnem rezultatu igre pa enako število točk, kadar je to s pravili tekmovanja dovoljeno.
V  ligaškem  tekmovanju se skladno s pravili tekmovanja s seštevkom doseženega števila točk v posameznih igrah ugotavlja končni točkovni rezultat tekme, ki se razglasi in registrira s končnim izidom, določenim v pravilih tekmovanja.
 
41. člen
h
Uvrstitev  ekip  se določa na osnovi seštevka končnih  izidov  tekem. V primeru, da ima večje število ekip enak seštevek končnih izidov  tekem se  vrstni  red določa na osnovi razlike  v seštevku  števila  točk, doseženih v posameznih igrah (končni točkovni rezultat). V primeru, da je tudi ta enak, se vrstni red določi na osnovi rezultatov medsebojnega srečanja, pri čemer pa se, kadar so tako končni izidi tekem enaki, kakor tudi končni točkovni rezultat, upošteva razlika v seštevku rezultatov vseh iger.
 
42. člen
h
Določanje vrstnega reda ekip na kvalifikacijah se določi na način, predviden s pravili tekmovanja, vendar v duhu tega pravilnika.
 
43. člen
h
Ekipe,  ki so suspendirane ali kaznovane s prepovedjo  nastopanja izgubijo vse prvenstvene in pokalne tekme, ki bi jih morale odigrati v času suspenza ali prepovedi igranja, z rezultatom 6 : 0, skupni rezultat pa je določen s pravili tekmovanja.
V kolikor pa v ekipi nastopijo suspendirani ali kaznovani igralci, ekipa tekmo izgubi z rezultatom vsake igre 6 : 0, v igrah zbijanja pa z rezultatom doseženim po igralcu druge ekipe.
Če se naknadno ugotovi, da je na tekmah nastopil nepravilno registriran igralec, suspendiran ali kaznovan igralec, se tekma registrira z rezultatom 6 : 0 za nasprotnika in v igrah zbijanja z rezultatom tekmovalca nasprotnega moštva, ostale tekme pa se registrirajo na osnovi doseženih rezultatov.
 
44. člen
h
V vseh primerih kršitev pravilnika iz 38. člena se proti ekipi uvede disciplinski postopek.
 
45. člen
h
Vse mednarodne tekme v Sloveniji in inozemstvu se odigrajo na osnovi Pravilnika o mednarodnih tekmovanjih F.I.B. in Pravilnika o mednarodnih športnih odnosih BZS.
 
46. člen
h
Balinarski  klubi  se lahko združujejo samo v primeru,  da  je  njihov sedež na področju iste območne zveze.
Združitev je mogoča le po zaključku tekmovalne sezone, vključujoč tudi kvalifikacije za višji rang tekmovanja.
V  primeru združitve dveh ali več klubov ima novi klub pravico  nastopanja  v najvišjem tekmovanju, kjer je nastopal eden od klubov, ki so se združili.
Način prestopa  igralcev klubov, ki so se združili je določen s Pravilnikom o registraciji igralcev in balinarskih organizacij.
 
47. člen
h
Sklep  o prenehanju kluba ali združitvi  sprejmejo  pristojni  organi klubov.
V primeru, da klub preneha delovati med tekmovalno sezono se glede rezultatov upoštevajo določila 28. člena tega Pravilnika.
 
IV......ODLOČANJE O PRITOŽBAH
h
48. člen
h
Član ali balinarska organizacija, ki meni, da so njegove ali njene pravice v zvezi s tekmovalnimi odločitvami kršene, lahko v 48 urah po končanem tekmovanju vloži ugovor pri tekmovalni komisiji BZS. Ugovor mora biti najavljen in napisan v sodniškem poročilu takoj po končani tekmi. Taksa za ugovor znaša 104,00 EUR in se plača ob vložitvi pisne pritožbe na žiro račun BZS. Tekmovalna komisija mora svojo odločitev sprejeti v 7 dneh od prejema ugovora. Ugovor na sklep tekmovalne komisije član ali balinarska organizacija, ki meni, da so njegove ali njene pravice kršene, lahko v 14 dneh po sprejemu sklepa, vloži na Izvršni odbor BZS. Taksa za ugovor znaša 208,00 EUR in se plača na žiro račun BZS ob vložitvi ugovora. Takse se namenijo za stroške vodenja postopka in se letno valorizirajo s porastom življenskih stroškov.
V kolikor je ugovor na pritožbo ugodno rešen se taksa za pritožbo vrne.
 
V......KONČNE DOLOČBE
h
49. člen
h
Stroške sodnikov in vodje tekmovanja na državnih prvenstvih krije v celoti BZS, v kolikor ni z organizatorjem določenega prvenstva, drugače dogovorjeno, stroške ligaških tekem v celoti krijejo klubi domačini, ki krijejo tudi stroške domačih sodnikov na domačih tekmah evropskehga klubskega pokala, medtem ko stroške, s strain FIB določenega vodje tekmovanja evropskega pokala in glavnega sodnika,  poravna BZS.
Način izplačil stroški sojenja je natančno opredeljen v 58. členu Pravilniku o organizaciji balinarskih sodnikov.
 
50. člen
h
Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika se sprejemajo na način, kot se sprejema Pravilnik.
 
51. člen
h
Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina BZS.
Z dnem sprejemom tega pravilnika, neha veljati Pravilnik o tekmovanjih, ki je bil sprejet na skupščini BZS, dne 14. 05. 2014.
 
 
Predsednik . BZ. Slovenije......................................................................................................................................................................Sandi Kofol
 
 
JHL 2007-2019 © Območna balinarska zveza Ljubljana
sobota, 16.04.2016 ob 09:09
**********************************************************************************************************************************************************************