Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
BZS...statut zveze
http://www.obzljubljana.com
 
 
Na osnovi 9. člena zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95, odločbe Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 49/98) je skupščina Balinarske zveze Slovenije na seji dne 31.05.2017 sprejela
 
 
S T A T U T
 
BALINARSKE .ZVEZE .SLOVENIJE
 
 
 
STATUT natisni
 
 
I......SPLOŠNE DOLOČBE
h
1. člen
h
Balinarska zveza Slovenije (v nadaljevanju - zveza) je panožna  strokovna športna zveza, ki združuje območne balinarske zveze, z namenom izvajanja programa, nalog in ciljev, ki so pomembni za skupno delovanje in razvoj balinarskega športa v Sloveniji.
 
2. člen
h
Ime in naziv zveze je: BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Sedež zveze je v Ljubljani, Tržaška 2.
 
3. člen
h
Zveza je včlanjena v Olimpijski komite Slovenije - združenje  športnih zvez, ter v mednarodno balinarsko zvezo (F.I.B.) in mednarodne konfederacije C.M.B.S.
Zveza sodeluje tudi z balinarskimi zvezami posameznih držav.
 
4. člen
h
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Njene pravice in dolžnosti izhajajo iz Ustave RS, zakonov in tega statuta.
Za sprejete obveznosti zveza odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zveza je nestrankarsko in nepolitično združenje in tudi ne more postati član politične organizacije.
 
5. člen
h
Zveza ima svoj žig, znak in zastavo.
Žig zveze je okrogel, premera 3 cm. Na obodu znaka je napis:
BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE, v sredini je napis LJUBLJANA.
 
6. člen
h
Znak zveze je pravokotne oblike, v njem je simbol zveze. Barva znaka je bela, rdeča in modra. Znak upodablja športnika - balinarja v gibanju.
 
7. člen
h
Zastava zveze je svetlo modre barve. V sredini je znak zveze, na vrhu je napis BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE, pod njim je napis zveze v francoskem jeziku, pod temi napisi pa so črke F.I.B. Velikost zastave je 2 x 1 m, oziroma v razmerju 2 : 1.
 
II......NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE
h
8. člen
h
Namen in cilj zveze je vzpodbujanje, razvijanje, širjenje in napredek balinarskega športa na področju Slovenije. Za dosego tega cilja zveza sodeluje z ostalimi športnimi organizacijami v Sloveniji in inozemstvu.
- pospeševanju in razvijanju množičnosti balinarskega športa,
- pospeševanju razvoja vrhunskega športa,
- razvijanju ustvarjalnih sposobnosti posameznikov in društev,
- razvijanju in krepitvi demokratičnih odnosov,
- spoštovanju amaterskih principov,
- spoštovanje in dosledno izvajanje predpisov svetovnega protidopinškega kodeksa, s poudarkom na preprečevanje dopinga.
- humanizaciji in obogatitvi prostega časa državljanov.
 
9. člen
h
Naloge zveze so:
- ustanavljati društva in balinarske zveze po posameznih območjih,
- pripraviti koledar tekmovanj in organizirati državna prvenstva,
- sodelovati na tekmovanjih, ki jih organizira mednarodna zveza in na ostalih tekmovanjih, ki so usklajena z letnim koledarjem tekmovanj,
- ustvariti materialne, kadrovske in ostale pogoje za doseganje najvišjih športnih rezultatov,
- pripraviti osnovna načela sistema tekmovanj,
- pospeševati in posredovati predloge za izgradnjo balinarskih objektov,
- organiziranje propagandne in informativne dejavnosti iz področja balinanja,
- izdajanje strokovne literature in glasila, v skladu s predpisi,
- proučevanje aktualnih vprašanj in izdelava ocene razvoja območnih balinarskih zvez in društev ter nudenje strokovne in organizacijske pomoči,
- uresničevanje pravic in obveznosti v Olimpijskem komiteju - združenju športnih zvez Slovenije,
- uresničevanje pravic in obveznosti v F.I.B. in C.M.B.S.
- uresničevanje predpisov in programov svetovnega protidopinškega kodeksa, ki ga predpisuje Svetovna protidopinška agencija in mednarodna balinarska organizacija F.I.B.
 
10. člen
h
Delo zveze je javno.
Javnost dela zveze se za člane zagotavlja:
- z objavljanjem vabil, zapisnikov, sklepov in obvestil ter zaključnega računa, ki so javno dostopni in posredovani vsem članom preko območnih balinarskih zvez.
Za širšo javnost je javnost dela zagotovljena tako, da zveza:
- omogoča navzočnost predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah in sestankih,   
- daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja informacije o svojem delu,
- sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
- izdaja glasilo.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik zveze.
Uradna obvestila in pojasnila lahko dajejo posamezniki le s pooblastilom predsednika zveze.
 
III......ORGANIZACIJA IN ČLANSTVO ZVEZE
h
11. člen
h
Za izvajanje skupno dogovorjenih nalog se društva  povezujejo v različne oblike zvez. Območno razdelitev za celotno območje Republike Slovenije določi skupščina Balinarske zveze Slovenije.
 
12. člen
h
Člani so območne balinarske zveze. Območna balinarska zveza lahko postane član Balinarske zveze Slovenije pod pogojem, da:
- je organizirana in povezana v skladu z regijsko razdeljenostjo v Balinarski zvezi Slovenije, kot jo določi skupščina zveze,
- je njen Statut in drugi splošni akti v skladu z zakonom o društvih, statutom in drugimi splošnimi akti Balinarske zveze Slovenije ter da njen najvišji organ sprejme sklep o vključitvi v Balinarsko zvezo Slovenije in sprejemu splošnih aktov zveze, zastopnik pa podpiše pristopno izjavo.
Z vključitvijo posamezne območne zveze v Balinarsko zvezo Slovenije postanejo posredno člani vse nižje organizacijske oblike, vključene v to zvezo, ki delujejo na njenem območju.
 
IV......PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
h
13. člen
h
Pravice članov zveze so:
– da samostojno in prostovoljno odločajo o svoji vključitvi v zvezo in izstopu iz članstva,
– da preko svojih delegatov volijo organe zveze in, da so njihovi delegati voljeni v organe zveze,
– da dajejo predloge organom zveze k delu in izpolnjevanju nalog,
– da usmerjajo delo organov zveze,
– da sodelujejo pri vseh dejavnostih zveze,
– da uživajo vse ugodnosti članstva zveze.
 
14. člen
h
Obveznosti članov zveze so:
– da spoštujejo statut, sklepe in druge akte zveze,
– da sodelujejo pri delu zveze za uresničevanje skupnih dogovorjenih akcij,
– da si prizadevajo za uresničitev skupno dogovorjenih ciljev zveze,
– da plačujejo članarino,
– da plačujejo kotizacijo za vsa državna tekmovanja,
– da združujejo sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog na osnovi letnih planov in programov dela,
– da seznanjajo svoje člane z gradivom za sejo skupščine zveze,
– da obveščajo svoje člane o sprejetih sklepih, zaključnih in drugih aktih skupščine in poskrbijo za njihovo realizacijo.
da spoštujejo predpise in določila svetovnega protidopinškega kodeksa, za preprečevanje dopinga, ki veljajo za vse osebe in vsa tekmovanja pod okriljem Balinarske zveze Slovenije.
 
15. člen
h
Člani zveze sodelujejo pri delu zveze preko svojih predstavnikov. Predstavnike izbirajo skladno s svojimi normativnimi akti. Mandat predstavnikov v organih zveze je štiri leta, število mandatov je neomejeno.
 
16. člen
h
Zveza sodeluje z drugimi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov oziroma delegacij.
Njihove pravice in dolžnosti so:
– zastopanje stališča Zveze o teh organih in organizacijah,
– sprejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov Zveze za uspešno opravljanje svoje predstavniške funkcije,
– poročanje Zveze o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.
 
17. člen
h
Članstvo v zvezi preneha:
– s pisno izjavo člana po sklepu najvišjega organa o izstopu iz članstva,
– s črtanjem iz članstva na osnovi nespoštovanja sklepov skupščine zveze.
Sklep v zvezi s prenehanjem članstva sprejme skupščina zveze.
 
V......ORGANI ZVEZE
h
18. člen
h
Organi zveze so:
– Skupščina,
– Izvršni odbor,
– Nadzorni odbor,
– Disciplinski organi,
Sekretariat
– Komisije in odbori.
 
V/I......SKUPŠČINA
h
19. člen
h
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščini so za svoje delo odgovorni vsi organi zveze.
 
20. člen
h
Skupščino sestavljajo po delegatskem načelu delegati vseh članov zveze po naslednjem ključu:
– območna zveza do :                 10 registriranih članov  (klubi, sekcije)  ................... 1 delegat
– območna zveza do :                 20 registriranih članov  (klubi, sekcije)  .................... 2 delegata
– območna zveza do :                 30 registriranih članov .(klubi, sekcije)   .................. 3 delegati
– območna zveza do :                 50 registriranih članov .(klubi, sekcije)   .................. 4 delegati
– območna zveza nad                 50 registriranih članov .(klubi, sekcije)   .................. 5 delegatov
Delegate volijo pristojni organi članov v skladu z njihovimi pravili in statuti. Stroške udeležbe delegatov na skupščini zveze plačajo člani, ki jih delegati zastopajo.
 
21. člen
h
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik zveze najmanj enkrat letno. Izredno skupščino sklicuje predsednik po potrebi na zahtevo:
– izvršnega odbora,
– nadzornega odbora,
– na pobudo najmanj tretjine članov zveze.
Izredna skupščina sklepa samo o stvari, zaradi katere je bila sklicana.
Predsednik mora izredno skupščino sklicati v roku enega meseca, v nasprotnem primeru jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red.
 
22. člen
h
Skupščina na svojem rednem zasedanju:
– sklepa o dnevnem redu,
– sprejema statut zveze, poslovnik o delu skupščine in splošne akte zveze,
– voli in razrešuje: predsednika zveze, člane izvršnega odbora, predsednika in člane nadzornega odbora, disciplinske organe,
– verificira mandate članov skupščine,
– sprejema delovni program in finančni načrt za prihodnje leto in potrjuje zaključni račun zveze,
– odloča zoper sklepe organov zveze,
– sprejema sistem tekmovanj za tekmovalno sezono v naslednjem letu,
– razpravlja o delu in poročilih izvršnega, nadzornega odbora in na zahtevo skupščine tudi posameznih komisij izvršnega odbora in sklepa o njih,
– podeljuje priznanja in nagrade,
– odloča o vključitvi zveze v druge organizacije,
– sprejema sklepe o sedežu zveze,
– odloča o prenehanju zveze,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo delegati in organi zveze v skladu z namenom in cilji zveze.
 
23. člen
h
Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica delegatov in sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov. V primeru, da na skupščini ni prisotna polovica delegatov se sklic skupščine preloži.  Kadar se odloča o spremembi statuta, ali prenehanju delovanja zveze, ter prenosu sedeža zveze je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh na skupščini prisotnih delegatov. Glasovanje je praviloma javno, v posameznih primerih pa se lahko sprejme sklep, da je glasovanje tajno.
Način dela skupščine se določi s poslovnikom skupščine. Gradivo za skupščino posreduje Izvršni odbor v javno razpravo območnim zvezam najmanj 15 dni pred sklicem seje skupščine. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
 
V/2......PREDSEDNIK ZVEZE
h
24. člen
h
Predsednik zveze predstavlja in zastopa zvezo pri sodelovanju z drugimi organizacijami in v pravnem prometu, je odredbodajalec za realizacijo plana prihodkov in odhodkov zveze.
Predsednik zveze je istočasno predsednik Izvršnega odbora in poleg reprezentativne in zastopniške funkcije zagotavlja izvrševanje vseh sklepov Izvršnega odbora.
Predsednik se izvoli na zasedanju skupščine za dobo 4 let, lahko je izvoljen večkrat zapored; predsednik je izvoljen, če zanj na skupščini glasuje več kot polovica prisotnih delegatov.
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini zveze in izvršnemu odboru v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Predsednik zveze imenuje svojega namestnika, ki je eden izmed članov izvršnega odbora. V odsotnosti predsednika ali morebitne trajne zapustitve zveze, je namestnik pooblaščen, da opravlja vsa dela in zastopa zvezo z vsemi pooblastili predsednika do naslednjih rednih volitev.
 
V/3......IZVRŠNI ODBOR
h
25. člen
h
Izvršni odbor je izvršilni organ zveze in je za svoje delo odgovoren skupščini zveze. Izvršni odbor vodi delo zveze med dvema zasedanjema skupščine s sprejemanjem operativnih sklepov za izvedbo odločitev skupščine ter opravlja zadeve, ki so potrebne za nemoteno poslovanje in delo, predvsem pa:
– skrbi za uresničevanje programa dela skladno s sklepi skupščine,
– pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta in zaključnega računa za obravnavo in sprejem na skupščini,
– sprejema koledar tekmovanj in določa organizatorje državnih prvenstev,
– vodi finančno in materialno poslovanje,
– pripravlja predloge splošnih aktov zveze,
– imenuje sekretarja zveze in strokovne sodelavce,
– imenuje selektorje in trenerje državnih reprezentanc,
– imenuje stalne in občasne komisije in razpravlja o njihovem delu,
– imenuje člane uredniškega odbora glasila,
odloča o potrebi po profesionalnem opravljanju nalog strokovne službe organov,.
– ureja delovna in pogodbene razmerja za delo sekretarja in strokovnih delavcev zveze,
– daje tolmačenje in uporabo določb posameznih aktov zveze,
verificira sklepe sekretariata,
– opravlja vse druge naloge, ki mu jih določi skupščina.
 
26. člen
h
Izvršni odbor sestavljajo:
– predsednik IO,
– predsednik tekmovalne komisije,
– predsednik sodniške komisije,
– predsednik strokovnega sveta,
– predsednik komisije za mladino,
– predsednik komisije za žensko balinanje,
– ustrezno število članov iz OBZ tako, da so v izvršnem odboru zastopani predstavniki vseh območnih zvez.
Predsednika in člane Izvršnega odbora izvoli skupščina za dobo štirih let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.
 
27. člen
h
Delo izvršnega odbora vodi predsednik Izvršnega odbora, ki je po položaju predsednik zveze.
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča po pooblastilu predsednika Izvršnega odbora, njegov namestnik, ki je eden izmed članov Izvršnega odbora.
 
28. člen
h
Izvršni odbor se sestaja po potrebi. Lahko se ga skliče tudi na zahtevo najmanj tretjine članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in svojih komisij. Seja Izvršnega odbora je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica vseh članov Izvršnega odbora, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovala večina prisotnih članov.
Način dela .Izvršnega odbora se določi s poslovnikom.
 
29. člen
h
Za delo na posameznih področjih in med sejami, imenuje Izvršni odbor stalne in občasne komisije. Komisije praviloma vodijo člani IO. Stalne komisije so:
sekretariat Izvršnega odbora,
– tekmovalna komisija,
– strokovni svet,
– strokovni štab reprezentanc,
– sodniška komisija,
– komisija za delo z mladino,
– komisija za žensko balinanje,
 
30. člen
h
Sekretariat sestavljajo predsednik Izvršnega odbora in predsedniki komisij Izvršnega odbora,. določeni v 29. členu Statuta, ki jih imenuje Izvršni odbor. Sekretariat opravlja operativne naloge med dvema sejama Izvršnega odbora.
 
31. člen
h
V zvezi deluje Združenje  članov državnih  lig z nalogo spremljanja tekmovalnega sistema in posredovanja stališč k spremembam v tekmovalnem sistemu.
Združenje članov državnih lig uveljavlja svoja stališča in predloge preko strokovnega sveta BZS, katerega član je tudi predsednik združenja članov super lige.
 
32. člen
h
Ob imenovanju komisij se določi program dela in število članov. Komisije so za svoje delo odgovorne Izvršnemu odboru.
 
V/4......NADZORNI ODBOR
h
33. člen
h
Nadzorni odbor je organ notranjega nadzora zveze. Odgovoren je skupščini zveze, kateri pisno poroča na seji skupščine.
 
34. člen
h
Nadzorni odbor spremlja delo zveze in njenih organov. Predvsem:
– izvajanje statuta in drugih aktov,
– izvajanje sklepov organov,
– izpolnjevanje dolžnosti članov in organov zveze,
– ali se odgovorno in smotrno upravljajo sredstva zveze,
– uresničevanje in varstvo pravic članov in organov zveze,
– obveščanje članov o važnejših vprašanjih,
– uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov.
 
35. člen
h
Nadzorni odbor je dolžan  stalno, najmanj pa enkrat letno pregledati materialno in finančno poslovanje zveze ter o tem poročati na zasedanju skupščine.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti, je dolžan  obvestiti Izvršni odbor, da ustrezno ukrepa.
V primeru, da Izvršni odbor njegove zahteve ne uresničuje ali kadar so ugotovljene hujše nepravilnosti, lahko zahteva sklic izrednega zasedanja skupščine.
 
36. člen
h
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana oziroma njihovi namestniki, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani Izvršnega odbora, imajo pa pravico udeležiti se sej Izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
 
37. člen
h
Seje nadzornega odbora sklicuje njegov predsednik in jih tudi vodi; v primeru njegove odsotnosti, ga nadomešča njegov namestnik.
Sklepi nadzornega odbora so sprejeti, če so na seji prisotni predsednik in dva člana oziroma njuna namestnika in za sklep glasujeta najmanj dva prisotna člana.
 
V/5......DISCIPLINSKI ORGANI IN POSTOPEK
h
38. člen
h
Disciplinski organi zveze so:
– skupščina zveze,
– disciplinski sodnik in namestnik,
– disciplinski tožilec in namestnik,
– disciplinska komisija I. stopnje,
– disciplinska komisija II. stopnje.
Disciplinske organe, razen skupščino, imenuje skupščina zveze v skladu z disciplinskim pravilnikom.
 
39. člen
h
Disciplinski postopek se vodi po načelu skrajšanega kazenskega postopka.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnavajo disciplinski organi so:
– kršitve splošnih aktov in sklepov zveze in njenih organov,
nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev in  funkcij v balinarskih organizacijah,
– kršitve tekmovalnih in prireditvenih pravil ter dolžnosti športnega vedenja,
– kršitve pravil varnosti pri vadbi in tekmovanjih,
– dejanja, ki škodujejo interesu in ugledu balinarskih organizacij,
– vsa druga ravnanja, ki pomenijo protipravno dejanje člana društva, sodnika zveze, funkcionarja društva ali zveze ter organa društva ali zveze, ki jih splošni akti zveze zaradi njihove nevarnosti določajo kot takšne in hkrati določajo njihove znake in disciplinske ukrepe zanje.
Storilcu dejanja, ki pomeni disciplinsko kršitev, se sme izreči disciplinski ukrep samo, če je prišteven in je podana njegova krivda.
 
40. člen
h
Disciplinske kazni in disciplinski ukrepi se lahko izrekajo v višini oziroma času:
pisni opomin,
– denarna kazen, ki ne more biti nižja od 30,00 € in ne višja od 1.500,00 €. Denarna kazen se lahko izreka kot glavna ali stranska kazen, njena višina se letno uskladi z uradno objavljenim indeksom rasti življenskih stroškov.
– prepoved tekmovanja in prepoved sojenja za določeno število tekem, ki ne more biti  nižje od 1 tekme in ne višja od 10 tekem,
– prepoved tekmovanja, prepoved sojenja in prepoved opravljanja funkcije, ki ne more  biti nižja od dveh mesecev in ne daljša od dveh let,
– izključitev.
Ukrep izključitve je mogoče izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo do treh let.
Podrobneje se disciplinski postopek, disciplinski organi in disciplinski ukrepi uredijo z disciplinskim pravilnikom zveze. Član ali organ društva ali zveze, ki je s svojim ravnanjem povzročil zvezi škodo, jo je dolžan povrniti. Okoliščine nastanka škode ter njeno višino ugotovi disciplinska komisija I. stopnje.
 
VI......FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
h
41. člen
h
Za uresničevanje svojih nalog razpolaga zveza z lastnimi materialnimi sredstvi in dohodki.
Dohodki zveze so:
– članarine in kotizacije,
– proračunska sredstva, ki jih zveza prejme za izvajanje nalog,
– sredstva za storitve zveze,
– marketing, reklame in prispevki donatorjev in sponzorjev - šifra dejavnosti 73.110
– drugi nepredvideni viri.
Območne zveze so dolžne plačati zvezi članarino ter kotizacijo za tekmovanja v sorazmerju s številom registriranih društev ali sekcij. Višino vsakoletne članarine in kotizacij, način in roke plačila določi skupščina zveze z letnim sklepom ob sprejemu finančnega načrta. Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta. Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. Vsaka delitev premoženja zveze med njene člane je nična.
 
42. člen
h
Premoženje društva sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so last zveze ali dane v upravljanje in so kot taka vpisana v inventarno in zemljiško knjigo.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin zveze odloča skupščina zveze.
 
43. člen
h
S premoženjem zveze upravlja Izvršni odbor. Izvršni odbor pripravlja finančni načrt zveze in ga posreduje enkrat letno v sprejem skupščini zveze. Do sprejema finančnega načrta se izvaja začasno financiranje zveze.
 
44. člen
h
Finančno poslovanje zveze poteka preko žiro računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
Finančno poslovanje vodi po veljavnih pravilih računovodskega standarda za društva in poteka preko Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez, oziroma druge pooblaščene institucije.
Odredbodajalec za finančno poslovanje je predsednik zveze. Sekretar zveze opravlja ostale naloge s področja finančnega poslovanja zveze, za katere ga pooblasti predsednik zveze.
 
45. člen
h
Zaključni   račun   mora   biti   pripravljen   najkasneje   v   treh   mesecih   po   izteku koledarskega leta; izdelan mora biti po veljavnih pravilih računovodskega standarda za društva; predloži se nadzornemu odboru in skupščini zveze.
Izvršni odbor lahko v tekočem letu izvaja popravke finančnega načrta in ga usklajuje z letnim programom dela.
Zaključni račun podpisujejo predsednik zveze, sekretar in vodja pooblaščenega finančnega servisa, ki opravlja računovodske storitve za zvezo.
 
46. člen
h
Zveza ima lahko tudi sponzorje, darovatelje in donatorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki zvezi materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.
 
VII......STROKOVNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI ZVEZE
h
47. člen
h
Za opravljanje sekretarskih, finančnih in strokovno administrativnih del, lahko zveza na podlagi sklepa Izvršnega odbora, skladno z veljano delovno zakonodajo zaposli sekretarja ali druge strokovne delavce. Pogoje za zaposlitev sekretarja in drugih strokovnih delavcev ureja kolektivna pogodba za negospodarstvo in akt o sistemizaciji delovnih mest.
 
48. člen
h
Delokrog sekretarja je predvsem:
– izvajanje sklepov organov zveze,
– vodenje administrativnega, materialnega in finančnega poslovanja zveze in evidence o poslovanju,
– priprava gradiva in sej za vse organe zveze,
– vodenje evidence in arhiva vse dokumentacije zveze in njenih organov,
– vodenje evidence članov,
– vodenje zapisnikov in posredovanje sklepov vseh organov zveze,
– nabava, evidentiranje in gospodarno ravnanje s sredstvi in potrošnim materialom zveze,
– opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika zveze.
 
49. člen
h
Za celovitost, pravočasnost in zakonitost poslovanja je odgovoren sekretar zveze, razen v delu, ki se nanaša na računovodsko - knjigovodsko odgovornost, ki je v celoti vezana na samostojnega izvajalca računovodskih opravil.
 
VIII......SPREJEMANJE STATUTA
h
50. člen
h
Statut, poslovnik o delu skupščine ter splošne akte in njihove spremembe se sprejema z dvotretjinsko večino glasov prisotnih delegatov skupščine.
 
51. člen
h
Predlog statuta in spremembe se posreduje območnim zvezam v razpravo v roku 30 dni pred sklicem skupščine.
 
IX......PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
h
52. člen
h
Skladno s tem statutom ima zveza še naslednje splošne akte:
– poslovnik o delu skupščine,
– pravilnik o registraciji,
– pravilnik o tekmovanjih,
– disciplinski pravilnik,
– pravilnik o organizaciji balinarskih sodnikov,
– pravilnik o mednarodnih športnih odnosih,
– pravilnik za določanje odškodnine pri prestopih igralcev,
– pravilnik o športnih priznanjih BZS,
– druge akte po sklepu Izvršnega odbora zveze.
 
53. člen
h
Zveza preneha, če sklep o tem sprejme skupščina zveze z dvotretjinsko večino glasov vseh delegatov.
 
54. člen
h
V primeru prenehanja dela zveze, preide vse njeno premoženje in bremena na pravno osebo registrirano po Zakonu o društvih, ki jo določi skupščina Zveze. V primeru, da sklepa skupščine ni, preide premoženje zveze na vse člane Zveze, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.
 
55. člen
h
Sklep o prenehanju zveze se mora dostaviti pristojnemu organu Upravne enote Ljubljana, v 30 dneh po sprejemu, zaradi postopka izbrisa zveze.
 
56. člen
h
Določba 41. člena je bila usklajena na 2. seji Nadzornega odbora.
Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina zveze. Z dnem uveljavitve tega statuta, preneha veljati statut zveze, sprejet na skupščini zveze, dne 15.15.2013.
 
Predsednik . BZ. Slovenije......................................................................................................................................................................Sandi Kofol
 
JHL 2007-2020 © Območna balinarska zveza Ljubljana
sreda, 16.05.2018 ob 13:22
**********************************************************************************************************************************************************************