Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
BZS...registracijski pravilnik
http://www.obzljubljana.com
 
 
Na osnovi določil 24. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je skupščina Balinarske zveze Slovenije,  dne 15.12.2014, na korespondenčni seji sprejela
 
PRAVILNIK
o registraciji igralcev in balinarskih organizacij
 
REGISTRACIJSKI PRAVILNIK natisni
 
1. člen
h
S tem pravilnikom se določajo organi, njihova pristojnost in postopek za registracijo igralcev in balinarskih organizacij (klubov, društev in območnih balinarskih zvez).
 
2. člen
h
Za balinarske organizacije se smatrajo balinarska društva, klubi in balinarske sekcije športnih društev ter balinarske sekcije balinarskih klubov.
 
I......SPLOŠNE DOLOČBE
h
3. člen
h
Registracija igralcev se opravlja izključno preko balinarskega kluba (sekcije društva - kluba), katerega član je igralec
 
4. člen
h
Z  registracijo  postane  igralec,  oziroma  balinarska  organizacija  član  Balinarske  zveze Slovenije in pridobi vse pravice in obveznosti, ki pripadajo članu na osnovi statuta BZS in statutov svojih balinarskih organizacij.
 
5. člen
h
Sklep o registraciji v članstvo sprejme pristojni organ tiste organizacije v katero se igralec ali klub vključuje.
 
6. člen
h
Kot igralci se lahko registrirajo osebe obeh spolov slovenskega državljanstva, ki so dopolnili starost 8 let.
Registrirajo se lahko tudi igralci, ki imajo dvojno državljanstvo. Kot igralci se lahko registrirajo tudi tuji državljani, skladno s predpisi F.I.B. ter soglasjem federacije države iz katere prihaja tuji državljan in ob izpolnitvi drugih predpisov, veljavnih v R Sloveniji. Klub lahko registrira največ dva tuja državljana.
 
7. člen
h
Članstvo v balinarski organizaciji je prostovoljno. Pravice in dolžnosti članov so določene v statutih balinarskih organizacij.
 
8. člen
h
Na tekmovanjih, ki jih organizirajo balinarske zveze lahko nastopajo izključno le registrirani igralci in balinarske organizacije.
 
II......REGISTRACIJA IGRALCEV
h
9. člen
h
Registracijo igralcev opravlja pristojni organ območne zveze na katerem območju je balinarska  organizacija  za  katero  se  igralec  registrira, registracijo  tujih državljanov  pa opravlja registracijska komisija BZS.
Registracijo igralcev in klubov, ki nastopajo v državnih ligah obvezno potrjuje registracijskakomisija BZS.
 
10. člen
h
Balinarske organizacije lahko uveljavijo sklepanje pogodb z registriranimi igralci, v katerih so določene vse medsebojne pravice in obveznosti. V primerih, kadar gre za igralca v starosti do 18 let, pa se obvezno sklene pogodba med balinarsko organizacijo in zastopnikom (starši ali zakoniti zastopnik) mladoletnega igralca.
 
11. člen
h
Dvojna registracija se dovoljuje igralcem za igranje v ekipah ( društev, klubov, sekcij ), ki tekmujejo v ligaškem tekmovanju.
Igralci posameznih kategorij se lahko dvojno registrirajo ob izpolnjevanju pogojev :
- U 14 je kategorija igralcev, ki so v letu tekmovanja dopolnili 8 let, pa vse do leta tekmovanja, ko dopolnijo 14 let
Igralci lahko nastopajo z dvojno registracijo, za klub, ki nastopa v državni ligi U 14, ob pogoju, da morajo biti člani kluba, ki nima svoje ekipe U14 ali z ekipo U 14 sama ne tekmuje v ligaškem tekmovanju.
-  U 18 je kategorija igralcev, ki so v letu tekmovanja dopolnili starost 15 let, pa vse do leta tekmovanja, ko dopolnijo starost 18 let.
V ligaškem tekmovanju članov, lahko igralci nastopijo od dne, ko so dopolnili starost 14 let ob pogoju, da imajo opravljen zdravniški pregled.
Dvojna registracija je dovoljena za klub državne lige, ob pogoju, da je igralčeva osnovna registracija izvršena za klub, ki tekmuje v območnem tekmovanju.
Od leta pridobitve dvojne registracije, si igralec v vsem času igranja v svoji kategoriji ne more pridobiti dvojne registracije za igranje v drugem klubu.
 
12. člen
h
Igralec, ki je registriran za določen klub ne sme nastopati za drugi klub, razen na prijateljskih tekmovanjih in pod pogojem, da ima za tak nastop predhodno soglasje svojega kluba.
 
13. člen
h
Za igralce, ki se prvič registrirajo mora klub (društvo) ob registraciji predložiti naslednjo dokumentacijo :
- zahtevek kluba (društva) za registracijo,
- prijavo - prošnjo igralca z lastnoročnim podpisom igralca,
- fotografijo igralca v velikosti, določeni za osebno izkaznico.
 
14. člen
h
Za igralce, ki so bili že registrirani kot igralci drugega kluba, pa mora ob registraciji njihov novi klub predložiti naslednjo dokumentacijo :
- zahtevek kluba za registracijo igralca,
- prijavo - prošnjo igralca z lastnoročnim podpisom,
- člansko izkaznico o registraciji za prejšnji klub ali v kolikor igralec te nima, izjavo igralca zakaj izkaznice nima,
- fotografijo igralca v velikosti določeni za osebno izkaznico,
- izpisnico prejšnjega kluba, ali v kolikor je ni prejel, kopijo zahtevka za izdajo izpisnice z dokazilom, da je bil zahtevek za izpisnico vročen prejšnjemu klubu,
- izpisnico območne zveze, ali v kolikor jo ni prejel, kopijo zahtevka za izdajo izpisnice z dokazilom, da je bil zahtevek za izpisnico vložen v prejšnji območni zvezi.
- pisno soglasje zastopnika (staršev ali zakonitega zastopnika), kadar gre za mladoletnega igralca.
 
15. člen
h
Za igralce, ki so bili registrirani v območni zvezi in prestopajo v klub državne lige ali iz kluba državne lige, pa mora ob registraciji njihov novi klub poleg dokumentacije določene v 12. členu predložiti še:
- potrdilo, da je njihov novi klub poravnal vse obveznosti iz Pravil za pravočasno registracijo klubov in igralcev, tako do prejšnjega kluba kot do BZS,
- pisno izjavo obeh klubov v kolikor se dogovorita, da klub iz katerega igralec presto
pa ne bo zahteval odškodnine, v tem primeru pa je njegov novi klub dolžan plačati del odškodnine le BZS.
 
16. člen
h
Za igralce, ki se dvojno registrirajo mora klub, ki igralca dvojno registrira predložiti naslednjo dokumentacijo :
- zahtevek kluba za dvojno registracijo igralca,
- prijavo - prošnjo igralca za dvojno registracijo z lastnoročnim podpisom,
- pisno soglasje matičnega kluba za dvojno registracijo,
- člansko izkaznico o registraciji za matični klub.
 
17. člen
h
Prijava - prošnja za registracijo vsebuje :
Ime in priimek igralca, očetovo ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, enotno matično številko igralca, navedbo ali se igralec prvič registrira ali prehaja v nov klub.
 
18. člen
h
Igralec zahteva izpisnico od prejšnjega kluba s priporočeno poslano ali vročeno poštno pošiljko.  Klub  je  dolžan  izdati  izpisnico  v  roku  8  dni  od  prejema  zahtevka igralca,pod pogojem, da je igralec poravnal vse obveznosti do kluba, oziroma vse obveznosti določene v pogodbi.
V primeru, da prejšnji klub ne izda izpisnice v določenem roku, se ob registraciji igralca priloži kopija dopisa s potrdilom pošte o predaji priporočene poštne pošiljke in potrdilo kluba, da je igralec poravnal vse obveznosti.

V navedenem primeru se registracija igralca opravi brez izpisnice kluba. Izpisnica mora vsebovati :

- Ime in priimek igralca, očetovo ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, številko in datum zadnje registracije,
- navedbo ali je igralec kaznovan ali suspendiran, oziroma ali je proti igralcu uveden disciplinski  postopek  in  od  katerega  organa,  ter  navedbo  ali  je  igralec  poravnal  vse materialne obveznosti do kluba,
- izpisnica mora biti potrjena s podpisom in pečatom pristojnega organa kluba,

Klub ne more zahtevati ponovne registracije ali podaljšanje registracije za igralce, ki so zahtevali izpisnico.
Po preteku 8 dni od vložitve zahtevka za izdajo izpisnice igralcu, prenehajo vse pravice in obveznosti med klubom in igralcem, v kolikor je igralec poravnal vse obveznosti do kluba.

 
19. člen
h
Izpisnico od območne zveze igralec zahteva v tisti območni zvezi, v kateri je njegov klub registriran.
Za izdajo izpisnice iz območne zveze veljajo predpisi, določeni za izdajo izpisnice iz kluba.
 
20. člen
h
Sklep o registraciji se sprejme v roku 8 dni po prejemu registracijskega materiala določenega v tem poglavju. Nepopolni ali nepravilni registracijski material se vrne vlagatelju zahtevka. V kolikor klub ne vrne v roku 3 dni izpopolnjeni registracijski material, se smatra, da je odstopil od registracije igralca.
 
21. člen
h
V primeru, da igralec umakne prijavo - prošnjo za registracijo pred opravljeno registracijo za nov klub in se vrne v svoj prejšnji klub, se smatra, da mu ni prenehalo članstvo v prejšnjem klubu.
 
22. člen
h
Po opravljeni registraciji se igralcu vpiše v člansko izkaznico tekoča številka registracije, datum opravljene registracije ter podpis odgovorne osebe, ki je registracijo izvršila in pečat zveze.
 
23. člen
h
Registracija se opravlja tudi za strokovne delavce v balinarskih klubih.
Registracija se strokovnemu delavcu vpiše v karton o opravljeni licenci za tekmovalno leto.
 
III......PREHOD V DRUGI KLUB IN PRAVICA NASTOPA
h
24. člen
h
Registracija se izvaja :
a.) med letom :
- kadar se igralec prvič registrira,
- kadar je bil igralec član kluba, ki je prenehal delovati,
- če igralec v pretekli tekmovalni sezoni ni bil registriran za noben klub,
- kadar igralec ni opravil podaljšanja registracije za svoj klub v predpisanem roku,
- kadar se igralec sekcije balinarskega kluba registrira za balinarski klub, kar pa ne velja za igralce v letu, ko so prestopili v drug klub in so bili registrirani za njegovo sekcijo.
b.) v prestopnem roku :
- kadar se igralec, ki je bil registriran, registrira za drugi klub.
Za registracijo igralca v prestopnem roku mora klub, h kateremu prestopa igralec, opraviti vse obveznosti v rokih, ki jih določajo Pravila za pravočasno registracijo klubov in igralcev, sicer se registracija ne opravi.
Klub h kateremu pristopi nov igralec, je dolžan opraviti priglasitev igralca v mesecu, preden je izveden prestopni rok. Igralec pridobi pravico nastopanja na tekmovanjih 8. dan po izvršeni registraciji.
 
25. člen
h
Igralec lahko prestopi dvakrat v letu. Prestopni rok je za člane, članice in strokovne delavce zadnji teden v mesecu juniju, mini prestopni rok pa v sredini januarja, medtem ko je prestopni rok za mladince in dečke prvi teden v mesecu januarju, pred začetkom njihove tekmovalne sezone.
 
26. člen
h
V primeru, da se dva ali več klubov združi, pridobijo njihovi igralci pravico nastopa za klub, ki je nastal z združitvijo in to takoj po opravljeni registraciji novega kluba.
 
27. člen
h
Igralec, ki mu je izrečena prepoved nastopanja ali suspenz se lahko registrira, vendar ima pravico nastopati šele po izteku kazni oziroma prenehanja suspenza.
 
IV......UGOVORI IN PRITOŽBE
h
28. člen
h
Proti sklepu o registraciji je dopusten ugovor, ki se vloži v dveh izvodih. Ugovor lahko vložijo vsi člani in organizacije BZS.
Ugovor se vloži pri organu, ki je izvršil registracijo v roku 8 dni od dneva objave registracije. Način objave registracije določa organ, pristojen za registracijo.
Organ pri katerem je vložen ugovor mora v roku 8 dni po prejemu ugovora sprejeti svojo odločitev.
Ugovor na registracijo se vloži :
- kadar je igralec istočasno vložil prijavo - prošnjo za več klubov,
- kadar je igralec v prijavi navedel napačne podatke,
- kadar je igralec registriran v nasprotju z določili tega pravilnika,

- kadar igralec ni poravnal obveznosti do prejšnjega kluba. Ob vložitvi ugovora se mora obvezno dostaviti potrebna dokazna dokumentacija, ki utemeljuje ugovor o registraciji.
 
29. člen
h
V  primeru,  da  se  ugovor  sprejme,  se  registracija  razveljavi.  Vse  do  tedaj  odigrane prvenstvene ali pokalne tekme na katerih je nastopil nepravilno registriran igralec, pa se registrirajo z maksimalnim rezultatom v korist nasprotnika, ne glede na to, če so bile tekme že registrirane s strani tekmovalne komisije.
V primeru ugovora zaradi neporavnanih obveznosti do kluba, mora organ za registracijo predhodno pozvati igralca, da v roku 3 dni poravna svoje obveznosti. Če igralec v tem roku svojih obveznosti ne poravna, se opravljena registracija razveljavi.
 
30. člen
h
Proti sklepu organa, ki je reševal ugovor na registracijo je dopustna pritožba na IO Balinarske zveze Slovenije v roku 8 dni od dneva, ko je bil sklep o registraciji objavljen. IO BZS je dolžan pritožbo rešiti najkasneje v roku 15 dni.
 
31. člen
h
Zaradi nepravilne registracije se bo razen proti igralcu, uvedel disciplinski postopek tudi proti klubu in odgovorni osebi, ki je opravila registracijo.
 
V......IZVAJANJE REGISTRACIJE
h
32. člen
h
Posamezne registracije se izvajajo v naslednjem obdobju:
-za kategorije U 14 in U 18, od 15. do 31. januarja,
-za člane, članice in strokovne delavce, prvi teden v mesecu juliju in sredini januarja. Registracija se igralcem vpiše v člansko izkaznico, strokovnim delavcem pa v karton, ki je priloga članske izkaznice, po opravljenem licenčnem usposabljanju, za tekočo sezono. Klub mora ob zahtevku za registracijo ali njeno podaljšanje dostaviti:
-seznam vseh igralcev oziroma strokovnih delavcev v klubu, z njihovimi lastnoročnimi podpisi, da soglašajo z registracijo. Za dečke je potreben razpis podpis njihovega roditelja.
-članske izkaznice igralcev
Seznam mora vsebovati: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča. Za strokovne delavce pa poleg omenjenih podatkov še naziv stopnje usposobljenosti in druge zahtevane dokumente, kadar ne opravljajo nalog v matičnem klubu.
Igralci ali strokovni delavci, ki jim registracija ni bila opravljena ne morejo nastopati ali zastopati klub v tekmovanju.
V rokih, ki so določeni za registracijo strokovnih delavcev, morajo njihovi klubi podati tudi pisne izjave, da bodo tekmovali v naslednji tekmovalni sezoni.
 
VI......NAČIN VODENJA REGISTRACIJE
h
33. člen
h
Območna zveza je dolžna voditi matično knjigo in evidenco registriranih igralcev. V matičnih knjigah se vpisujejo naslednji podatki:

- ime in priimek igralca, očetovo ime, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, ime kluba za katerega je igralec registriran, datum registracije oziroma pridobitve pravice nastopanja na prvenstvenih in pokalnih tekmovanji, prehod v drug klub (ime kluba, datum registracije in pravico nastopanja.
Območne balinarske zveze lahko predpišejo, da se v matični knjigi vodijo tudi drugi podatki.

 
34. člen
h
Balinarska zveza Slovenije je za klube oziroma igralce, ki so registrirani skladno z določili 8. člena tega Pravilnika (klubi državnih lig) tudi dolžna voditi matično knjigo, na način določen v 30. členu.
 
35. člen
h
Pristojni  organ  za  registracijo  pri  območnih  balinarskih  zvezah  je  dolžan  dostaviti  po opravljeni registraciji Balinarski zvezi Slovenije podatke o številu registriranih igralcev, kakor tudi druge podatke, ki jih bo predpisala BZS.
 
VII......REGISTRACIJA BALINARSKIH KLUBOV
h
36. člen
h
Balinarske organizacije (klubi) se morajo registrirati pri svojih območnih zvezah balinarskih zvezah.
Registracija se izvaja od 25. 09. do 10. 10. v letu.
 
37. člen
h
Ime balinarske organizacije se mora razlikovati od imen drugih balinarskih organizacij in ne sme biti zavajajoče in žaljivo. V primeru, da ima več balinarskih organizacij v različnih območnih zvezah enako ime, se balinarska organizacija lahko registrira samo ob pogoju, da poleg  imena  organizacije  uporabi  tudi  ime  kraja  v  katerem deluje. Balinarska  sekcija športnega društva se lahko registrira samo pod imenom športnega društva.
Balinarska sekcija balinarskega kluba pa se lahko registrira samo pod imenom balinarskega kluba z dodatkom imena sekcije.
 
38. člen
h
Ob prvi registraciji so balinarske organizacije dolžne predložiti :
- vlogo za sprejem v članstvo,
- zapisnik ustanovne skupščine (občnega zbora),
- potrdilo pristojnega upravnega organa o vpisu v register,
- registracijo za najmanj 10 igralcev. Vloga za registracijo vsebuje : Naziv in sedež, število članov, število igralcev predlaganih za registracijo, imena članov vodstva,število igrišč, številko žiro računa in številko telefona. Balinarski sekciji v športnem društvu ni potrebno dostaviti potrdila o vpisu v upravni register, temveč mora dostaviti samo potrdilo športnega društva, ki izhaja iz zapisnika najvišjega organa društva, da je ena od sekcij in da je športno društvo registrirano pri pristojnem upravnem organu. Enako pravilo velja tudi za sekcije balinarskega kluba.
 
39. člen
h
Območna zveza sprejme sklep o registraciji kluba v članstvo najkasneje v roku 15 dni od prejema vloge.
 
40. člen
h
Ob registraciji balinarskih organizacij in klubov se plača članarina Balinarski zvezi Slovenije.
 
41. člen
h
Za obnovo registracije balinarske organizacije se smatra vložitev zahtevka za registracijo igralcev v tekočem letu.
 
42. člen
h
V register balinarskih organizacij se vpisujejo naslednji podatki :
- naziv in sedež,
- datum in organ ustanovitve,
- število članov,
- število registriranih igralcev,
- datum in številka vpisa pristojnega upravnega organa v register društev,
- vrsta balinarske organizacije.
 
43. člen
h
Balinarska organizacija, ki preneha z delovanjem, se črta iz registra balinarskih organizacij.
 
44. člen
h
Območne balinarske zveze se registrirajo na osnovi vloženega zahtevka Balinarski zvezi Slovenije in po sprejemu sklepa na skupščini Balinarske zveze Slovenije.
 
45. člen
h
V primeru, da območna balinarska zveza v določenem tekmovalnem letu nima ali ne bo imela najmanj 10 registriranih klubov, je dolžna pristopiti k izdelavi programa aktivnosti za odpravo osnovnih razlogov.
Sklep o zahtevi za izdelavo programa sprejme skupščina Balinarske zveze Slovenije, ki s sklepom določi tudi rok za odpravo nastalega stanja in druge ukrepe za zagotovitev tekmovanja v tem obdobju.
 
VIII......PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
h
46. člen
h
Balinarska organizacija lahko tekmuje edino z uporabo imena, ki je vpisano v register balinarskih organizacij.
 
47. člen
h
Prestop igralcev v klub iz druge države je dovoljen samo s soglasjem Balinarske zveze Slovenije. Podrobna določila o prestopih ureja Pravilnik o prestopih igralcev v klub iz druge države.
 
48. člen
h
Za pravočasno izvedbo vseh aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti pred pričetkom ligaških tekmovanj, se podrobno določijo roki za posamezne aktivnosti.
Posamezne roke se določi v pravilih, ob upoštevanju rokov, določenih v tem pravilniku.
 
49. člen
h
Pravilnik se uporablja od dneva sprejema na skupščini BZS.
Z dnem sprejema, preneha veljati Pravilnik o registraciji, sprejet na skupščini, 14. 05. 2014.
 
Predsednik . BZ. Slovenije......................................................................................................................................................................Sandi Kofol
 
 
 
JHL 2007-2019 © Območna balinarska zveza Ljubljana
četrtek, 21.05.2015 ob 14:12
**********************************************************************************************************************************************************************