Jerom Henrik.....041/552 209
OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA LJUBLJANA
Molniške čete 9, 1120 Ljubljana
henrik.jerom@telemach.net
BZS...disciplinski pravilnik
http://www.obzljubljana.com
 
 
Na osnovi določil 22. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je skupščina BZS, dne 15. 5. 2013 sprejela
 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE
 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK natisni
 
I......SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
h
Disciplinski pravilnik določa organe in postopek ter predpisuje kazni za člane, sodnike, funkcionarje, organe balinarskih organizacij ter balinarske organizacije v okviru Balinarske zveze Slovenije, kadar kršijo določbe statuta in drugih aktov ali kadar s svojim obnašanjem povzročijo moralno ali materialno škodo BZS, njenim organom, balinarskim organizacijam ali članom.
Disciplinski pravilnik določa tudi odškodninsko odgovornost oseb in organov, navedenih v prejšnjem odstavku, postopek in organe za ugotovitev odškodninske odgovornosti ter nadomestitev škode.
 
2. člen
h
Izrazi v tem pravilniku pomenijo:
•   BZS – Balinarska zveza Slovenije,
•   balinarska  organizacija  –  vsaka  organizirana  oblika  povezovanja,  tekmovanja  in delovanja fizičnih in pravnih oseb v okviru BZS,
•   član – fizična oseba, član balinarskega društva ali sekcije ter zveze, tudi skupni izraz za igralce, tekmovalce, funkcionarje in sodnike,
•   igralec – fizična oseba, ki sodeluje v organizirani vadbi, nastopu ali tekmovanju v društvu ali sekciji ter zvezi, ki je član BZS,
•   tekmovalec – fizična oseba, ki organizirano, v skladu s pravili BZS, tekmuje v okviru BZS ali v mednarodnih tekmovanjih,
•   funkcionar – fizična oseba, ki opravlja voljeno ali imenovano funkcijo v društvu ali sekciji ter zvezi, ki je član BZS oz. je član organa BZS ali njenega člana,
•   sodnik – fizična oseba, določena s strani BZS ali njenih članov kot tekmovalni sodnik,
•   organ balinarske organizacije – kolektivno voljeno telo, ki so mu v okviru BZS ali njenih članov zaupane organizacijske in vodstvene dolžnosti ter pristojnost odločanja,
•   obdolženec  –  član,  igralec,  tekmovalec,  sodnik,  funkcionar  ali  organ  balinarske organizacije, zoper katerega je predlagana uvedba disciplinskega postopka.
 
3. člen
h
Disciplinski pravilnik se uporablja:
a.) za člane,
b.) funkcionarje,
c.) sodnike,
d.) organe balinarskih organizacij,
e.) balinarske organizacije.
 
4. člen
h
Namen disciplinskega kaznovanja je preprečevanje kršitev in izboljšanje discipline.
 
5. člen
h
Napeljevanje, pomoč ali sodelovanje pri izvršitvi disciplinske kršitve se obravnava enako kot izvršitev disciplinske kršitve.
Poskus disciplinske kršitve se kaznuje mileje kot storjena disciplinska kršitev.
 
6. člen
h
Nepoznavanje   statuta,   splošnih   aktov   in   drugih   veljavnih   predpisov   ne   zmanjšuje odgovornosti storilcev disciplinskih kršitev.
Storilcu dejanja, ki pomeni disciplinsko kršitev, se sme izreči disciplinska kazen samo, če je prišteven in je podana njegova krivda.
Kazenska odgovornost in odgovornost za prekršek ne izključujeta disciplinske odgovornosti, če pomeni isto dejanje hkrati disciplinsko kršitev.
 
7. člen
h
Pri izrekanju disciplinske kazni se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto in višino kazni, zlasti teža kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti in nagibi, s katerimi je bila kršitev storjena, okoliščine v katerih je bila kršitev storjena, prejšnje delo in vedenje storilca in morebitne prej izrečene disciplinske kazni. Pri izrekanju disciplinske denarne kazni se upošteva tudi premoženjsko stanje storilca.
 
II......DISCIPLINSKI ORGANI
 
8. člen
h
Disciplinski organi so:
•  skupščina BZS,
•  disciplinski sodnik in namestnik,
•  disciplinski tožilec in namestnik,
•  disciplinska komisija I stopnje,
•  disciplinska komisija II stopnje.
 
9. člen
h
Skupščina BZS ureja disciplinsko odgovornost vseh oseb in organizacij iz 3. člena tega pravilnika, določa dejanja, ki pomenijo kršitev discipline, določa razpon, v mejah katerega se sme izrekati denarna kazen v disciplinskem postopku ter časovna kazen omejitve pravic in ureja postopek pred disciplinskimi organi.
 
10. člen
h
Disciplinskega sodnika in njegovega namestnika izvoli skupščina BZS za štiri leta.
Če skupščina BZS ne izvoli posebej disciplinskega sodnika opravlja naloge disciplinskega sodnika za disciplinske kršitve članov, organov in balinarskih organizacij predsednik tekmovalne komisije, za disciplinske kršitve sodnikov pa predsednik sodniške komisije. V primeru  imenovanja disciplinskega sodnika,  oziroma  njegove  eventualne  izločitve  iz postopka, naloge njegovih namestnikov opravljata predsednik  tekmovalne komisije oziroma predsednik sodniške komisije.
Disciplinski sodnik vodi postopek in odloča v zadevah lažjih disciplinskih kršitev v zvezi s tekmovanjem, kjer zagrožena kazen prepovedi tekmovanja ali nastopanja ne presega 6mesecev ali dveh  tekem  in v primeru izrekanja denarne kazni,  na podlagi Pravilnika o kaznovanju igralcev z rumenim ali rdečim kartonom.
 
11. člen
h
Disciplinskega tožilca in njegovega namestnika izvoli skupščina BZS za štiri leta.
Če skupščina BZS ne izvoli posebej disciplinskega tožilca opravlja naloge disciplinskega tožilca sekretar BZS.
Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka in zastopa disciplinsko obtožbo pred disciplinsko komisijo.
 
12. člen
h
Disciplinsko komisijo I. stopnje sestavljajo predsednik in pet članov, ki jih izvoli skupščina BZS za štiri leta.
Disciplinska komisija I. stopnje vodi postopek in odloča v zadevah disciplinskih kršitev zoper osebe oz. organe, navedene v 3. členu tega pravilnika. Disciplinska komisija odloča v sestavi treh članov.
 
13. člen
h
Disciplinsko komisijo II. stopnje sestavljajo predsednik in pet članov, ki jih izvoli skupščina BZS za štiri leta.
Disciplinska komisija II. stopnje odloča o pritožbah zoper odločbe disciplinskega sodnika in disciplinske komisije I. stopnje. Disciplinska komisija II. stopnje odloča v sestavi treh članov.
 
14. člen
h
Posamezna procesna dejanja v postopku lahko po pooblastilu disciplinskega sodnika, disciplinskega tožilca ali predsednika disciplinske komisije opravlja strokovni sodelavec s pravno izobrazbo.
 
15. člen
h
Sekretar BZS je odgovoren za opravljanje administrativno tehničnega dela za disciplinske organe.
 
III......DISCIPLINSKE KRŠITVE
 
16. člen
h
Disciplinske kršitve so:
a.) kršitve v zvezi s tekmovanjem,
b.) kršitve v zvezi z delom članov, funkcionarjev, sodnikov ali organov.
Podrobneje se disciplinske kršitve delijo na:

•   nevestno  ali  malomarno  izvrševanje  sprejetih  zadolžitev  in  funkcij  v  balinarskih organizacijah,
•   kršitve tekmovalnih in prireditvenih pravil ter dolžnosti športnega vedenja,
•   kršitve pravil varnosti pri vadbi in tekmovanjih,
•   dejanja, ki škodujejo interesom in ugledu balinarskih organizacij,
•   vsa druga ravnanja, ki pomenijo protipravno dejanje člana, funkcionarja,  sodnika ali organa balinarske organizacije, ki jih splošni akti balinarskih organizacij zaradi njihove nevarnosti določajo kot takšne in hkrati določajo njihove znake in disciplinske kazni zanje.
 
IV......DISCIPLINSKE KAZNI
 
17. člen
h
Disciplinske kazni se lahko izrekajo kot:
1.  pisni opomin
2.  denarna kazen
3.  prepoved tekmovanja
4.  izključitev
 
17. a/člen
h
DENARNA KAZEN
Denarna kazen se lahko izreka kot glavna ali stranska kazen. Za posamezne kršitve se lahko predvidijo tudi nižje denarne kazni, vendar največ do 50 %.    Če se kot disciplinska kazen izreče denarna kazen, se določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
 
17. b/člen
h
PREPOVED TEKMOVANJA
Prepoved tekmovanja in prepoved sojenja določenega števila tekem, ki ne more biti nižje od 1 tekme in ne višje od 10 tekem. Navedeno število se lahko ustrezno spremeni v prepoved števila mesecev oz. dni tekmovanja ali sojenja, kadar se izreka kazen časovne prepovedi tekmovanja ali sojenja.
Prepoved tekmovanja, prepoved sojenja in prepoved opravljanja funkcije, ki ne more biti nižja od dveh mesecev in ne daljša od dveh let.V primeru podelitve prvega rumenega kartona na tekmi se izreče denarna kazen v višini 22 EUR. V primeru dodelitve rumenega kartona na dveh tekmovanjih v obdobju 12 mesecev, se avtomatsko izreče denarna kazen v višini 60 EUR in prepoved nastopanja na naslednji tekmi. V primeru neposredne podelitve rdečega kartona na tekmi, se avtomatsko izreče prepoved tekmovanja na naslednjih dveh tekmah in denarna kazen v višini 90 EUR .
 
17. c/člen
h
IZKLJUČITEV
Kazen izključitve se izreče za disciplinske kršitve, ki so storjene naklepno, imajo posebno hude posledice in je storilec moralno nevreden članstva v BZS.
Kazen izključitve je mogoče izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo do treh let. Odložitev izvršitve disciplinske kazni se lahko veže na pogoj, da storilec izpolni določene obveznosti. Doživljenjska izključitev pomeni, da se kaznovani ne more več registrirati oziroma ne more opravljati nobene funkcije v balinarskem športu.
 
18. člen
h
V vseh primerih, kadar je za posamezno disciplinsko kršitev zagrožena disciplinska kazen prepovedi tekmovanja nad 6 mesecev ali nad dve tekmi, sojenja, opravljanja funkcij ali denarna kazen, je pristojna izključno disciplinska komisija. V tem primeru disciplinski sodnik izroči celotno gradivo s poročilom disciplinskemu tožilcu, ki prevzame obravnavo disciplinske kršitve.
 
19. člen
h
Sredstva od plačanih denarnih kazni se namenijo za razvoj balinarskega športa v okviru BZS.
Če denarna kazen v določenem roku ni plačana, morajo disciplinski organi BZS izreči prepoved tekmovanja  ali prepoved  sojenja ali  prepoved opravljanja funkcije, ki traja do plačila kazni.
 
V......VRSTE DISCIPLINSKIH KRŠITEV IN DISCIPLINSKIH KAZNI
 
20. člen
h
Disciplinski postopek in izrek disciplinskih kazni se lahko izvede za iste ali istovrstne kršitve posebej članom, funkcionarjem, sodnikom, organom in organizacijam, če je takšna kršitev določena v pravilniku in če gre za kolektivno odgovornost zaradi slabega dela, slabe organizacije, neupoštevanja navodil in odredb višjih organov ter nezadostnega nadzora nad izvršitvijo navodil in odredb višjih organov.
Disciplinske kršitve za katere se izreka disciplinske kazni :
DISCIPLINSKI SODNIK
a.) ČLANOM, IGRALCEM, FUNKCIONARJEM, SODNIKOM
Za lažje kršitve disciplinski sodnik izreče kazen ne igranja, oziroma sojenja do dveh tekem ali prepoved tekmovanja, oziroma sojenja do šestih mesecev in denarno kazen 90 EUR za naslednje prekrške:
- žalitev igralcev, funkcionarja ali sodnika
- neopravičeni izostanek s tekmovanja
- neopravičena odsotnost sodnika
- neopravičena odklonitev sojenja tekme
- sojenje prepovedane tekme
- nepravilno oblečen sodnik
- nepravilna oz. nepravočasna dostava sodniškega poročila
- obrekovanje in nedostojno komentiranje sodniških odločitev s strani igralcev oziroma funkcionarjev
- nešportno obnašanje sodnika, ko kot gledalec komentira sodniške odločitve
DISCIPLINSKA KOMISIJA I. STOPNJE
b.) ČLANOM, IGRALCEM, FUNKCIONARJEM, SODNIKOM
Za težje kršitve Disciplinska komisija I. stopnje izreka kazni ne igranja oziroma sojenja nad 2 tekmami ne igranja ali sojenja ali prepovedi tekmovanja oziroma sojenja od 6 mesecev do 2 let in denarno kaznijo od 120,00 EUR do 800,00 EUR. V izrednih primerih DK I lahko izreče tudi kazen izključitve iz članstva:
- hujša žalitev in sramotenje balinarske organizacije, s strani funkcionarja, člana oziroma sodnika;
- nagovarjanje drugih, da zapustijo igrišče;
- povzročitev prekinitve tekme ali preprečitev nadaljevanja igranja tekme;
- fizični napad na igralca, sodnika, funkcionarja ali gledalca na igrišču ali izven njega;
- dajanje nepravilnih podatkov ob registraciji ali na tekmovanju;
- Nastopanje za drugo balinarsko organizacijo v domovini ali tujini, brez odobritve matičnega kluba;
- Igranje, vodenje ekipe , sojenje ali nagovarjanje igralca da nastopi med trajanjem kazni ali suspenza;
- Neopravičen izostanek igralca ali vodje reprezentance na pripravah oziroma nastopih reprezentance;
- Nedostojno obnašanje igralca, funkcionarja ali sodnika v tujini;
- Zloraba položaja ali prekoračitev pooblastila člana, funkcionarja ali sodnika;
- Malomarno ali nevestno opravljanje dolžnosti člana, sodnika ali funkcionarja;
- Neizpolnjevanje sklepov in splošnih aktov balinarske organizacije;
- Neopravičena prekinitev tekme strani sodnika;
- Nepoznavanje predpisov MTP in predpisov o tekmovanju, ki ima za posledico kršitev sklepov in odločitev pristojnih organov BZS;
- Nepravilno obračunavanje sodniške takse in potnih stroškov z obvezno vrnitvijo preveč izplačanega zneska organizatorju;
- Sprejemanje ali dajanja podkupnine funkcionarja, sodnika ali igralca;
- Spreminjanje podatkov o tekmi na kateri je opravljal svojo dolžnost sodnik ali funkcionar;
- opustitev dolžnosti funkcionarja, ki ne opravi svoje dolžnosti za katero je odgovoren;
c.) BALINARSKIM ORGANIZACIJAM (DRUŠTVOM, KLUBOM, SEKCIJAM)
Za težje kršitve in nespoštovanje sklepov organov BZS Disciplinska komisija I. stopnje izreka kazni prepovedi tekmovanja v obdobju do 1 leta in z denarno kaznijo od 240,00 EUR do 1.250,00 EUR. V izrednih primerih DK I lahko izreče tudi kazen izključitve:
- Neopravičeni izostanek ali odstop od tekmovanja;
Balinarska organizacija, ki neopravičeno ne nastopi ali neupravičeno odstopi na tekmi stalnega tekmovanja (ligaško tekmovanje, prvenstvo, pokal itd.), se kaznuje s prepovedjo tekmovanja v trajanju do 1 leta ali z denarno kaznijo.
- Zapustitev igrišča in odklanjanje nadaljevanja tekme (igre);
Balinarska organizacija, ki zapusti igrišče ali odkloni nadaljevanje tekme na poziv sodnika, se kaznuje s prepovedjo tekmovanja najmanj 6 mesecev, vračanjem v nižjo stopnjo tekmovanja ali z odvzemom števila točk, določenih za zmago v ligaškem tekmovanju.
- Nešportno obnašanje;
Balinarska organizacija, ki je na igrišču povzročila incident ali prekinitev tekme (igre), se kaznuje s prepovedjo nastopanja v trajanju do 1 leta.
- Nastop kaznovane ali suspendirane balinarske organizacije;
Kaznovana ali suspendirana balinarska organizacija, ki nastopi na balinarskem tekmovanju se kaznuje s prepovedjo nastopanja do 1 leta ali z denarno kaznijo.
- Slaba organizacija tekmovanja;
Balinarska organizacija, pri kateri je zaradi slabe organizacije tekmovanja na njenem igrišču prišlo do neredov, napada na sodnika, funkcionarja ali igralca, se kaznuje s prepovedjo tekmovanja na domačem igrišču ali območju do 1 leta ali z denarno kaznijo.
- neustrezna opremljenost ali slaba pripravljenost igrišč;
- Opustitev obveznosti iz pravil tekmovanja;
Balinarska  organizacija,  ki  ne izvrši  obveznosti  iz  pravil  tekmovanja  do  drugih  ekip,  se kaznuje z denarno kaznijo.
- Nastop neregistriranega ali kaznovanega igralca:
Balinarska organizacija, ki nastopi z neregistriranim, nepravilno registriranim, kaznovanim, suspendiranim igralcem, ali članom druge balinarske organizacije brez dovoljenja matičnega kluba, se kaznuje s prepovedjo tekmovanja v trajanju do 1 leta ter z denarno kaznijo.
- Dogovor o rezultatu tekme;
Balinarske  organizacije,  ki  se  v  naprej  dogovorijo  o  rezultatu  tekme,  se  kaznujejo  s prepovedjo tekmovanja v trajanju do 1 leta ali z vrnitvijo v nižjo stopnjo tekmovanja in denarno kaznijo.
- Kršitev predpisov o zdravstvenem varstvu;
Balinarska  organizacija,  ki  prekrši  določila  o  zdravstvenem  varstvu  in  zdravstvenem pregledu, se kaznuje z denarno kaznijo.
- Nepravilna uporaba imena;
Balinarska organizacija, ki uporabi, drugačno ime od imena pod katerim je registrirana, se kaznuje z denarno kaznijo do
- Neizpolnitev materialnih obveznosti;
Balinarska organizacija, ki ne izpolni ali ne izpolni pravočasno materialnih obveznosti, obveznosti plačila članarine ali kotizacije do višjih organizacij in njihovih organov, se kaznuje z denarno kaznijo, lahko pa tudi s prepovedjo nastopanja v trajanju do 1 leta ali z izključitvijo.
- Dajanje neresničnih podatkov;
Balinarska organizacija, ki posreduje višjim organizacijam in organom neresnične podatke ali pa jih kot take potrdi, se kaznuje z denarno kaznijo.
- Kršitev amaterskih pravil;
Balinarska organizacija, ki prekrši načela o amaterizmu, uveljavljena v balinarski organizaciji, se kaznuje s prepovedjo tekmovanja v času do 1 leta in z denarno kaznijo.
- Neupoštevanje predpisov o mednarodnih srečanjih;
Balinarska organizacija, ki krši predpise o mednarodnih zvezah BZS, se kaznuje z denarno kaznijo in prepovedjo nastopanja v tujini v trajanju do 1 leta.
- Nešportno obnašanje balinarske organizacije v tujini;
Balinarska organizacija, katere igralci ali funkcionarji škodujejo s svojim obnašanjem v tujini ugledu naše države ali balinarske organizacije, se kaznuje s prepovedjo nastopanja  v tujini v času do 1 leta in denarno kaznijo.
- Klub državne lige, ki nima strokovnega delavca z zahtevano stopnjo strokovne usposobljenosti;
Balinarski klub, ki nima usposobljenega ustreznega strokovnega delavca, se kaznuje z denarno kaznijo.
 
21. člen
h
Za vse prekrške, ki niso predvideni v tem poglavju se izrekajo disciplinski ukrepi, ki so predvideni za podobne primere, kar določi disciplinski sodnik ali disciplinska komisija pri vodenju postopka.
 
VI......ZAČASNA PREPOVED TEKMOVANJA (SUSPENZ)
 
22. člen
h
Suspenz se izreče članu ali balinarski organizaciji s sklepom disciplinskega sodnika ali s sklepom disciplinske komisije I. stopnje na predlog disciplinskega tožilca.
 
22. a/člen
h
Suspenz je lahko avtomatski (podelitev drugega rumenega ali neposredno rdečega kartona na tekmi) ali na podlagi sklepa disciplinskega organa;
 
23. člen
h
Disciplinski sodnik izda sklep o suspenzu v naslednjih primerih:
- članu, ko je izključen na tekmovanju ali sodniku v primeru, ko brez   predhodnega sporočenega opravičljivega razloga ni prišel na tekmo na katero je bil določen;Disciplinski tožilec predlaga, disciplinska komisija I. stopnje pa izreče sklep o suspenzu v naslednjih primerih:
•   če  balinarska  organizacija  v določenem  roku ne  plača  denarne  kazni  ali  ne  izpolni obveznosti do druge balinarske organizacije. V tem primeru suspenz velja od dneva, določenega za plačilo, do dne celotnega plačila obveznosti,
•   če je zoper člana, sodnika ali funkcionarja uveden postopek zaradi disciplinske kršitve, za katero se lahko izreče ukrep izključitve,
•   če je zoper člana, sodnika ali funkcionarja uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, storjenega pri tekmovanju ali delu v balinarski organizaciji,
•   v drugih primerih, kadar je to potrebno, da se prepreči ponavljanje disciplinske kršitve ali kaznivega dejanja.
V primerih iz prejšnjih odstavkov morata disciplinski sodnik in disciplinska komisija med trajanjem disciplinskega postopka ves čas in s sklepom, s katerim je disciplinski postopek končan ugotoviti, ali še obstoje pogoji za izrečeni suspenz.
 
24. člen
h
V vseh primerih sklepa o suspenzu je dolžna oseba ali organ, ki je izdal sklep o suspenzu uvesti ali zahtevati uvedbo disciplinskega postopka.
 
25. člen
h
Proti odločbi o suspenzu se lahko poda ugovor pri disciplinski komisiji II. stopnje. Ugovor se poda na zapisnik ali pisno, v roku 3 dni od dneva prejema sklepa o suspenzu. Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa. Disciplinska komisija II. stopnje mora o ugovoru odločiti v 8 dneh.
 
26. člen
h
Čas trajanja suspenza se všteva v čas disciplinske kazni.
 
VII......ZASTARANJE
 
27. člen
h
Pregon disciplinskih kršitev zastara v dveh letih od dneva kršitve.
Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem roku, kot ga določa zakon za zastaranje pregona za kaznivo dejanje. Izvršitev disciplinske kazni zastara v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bila kazen izrečena.
 
28. člen
h
Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga prijava disciplinske kršitve disciplinskemu sodniku ali disciplinskemu tožilcu in vsako opravilo disciplinskega sodnika in disciplinskega tožilca.
Zastaranje izvršitve disciplinske kazni se pretrga z dejanji, s katerimi se pretrga zastaranje po določbah kazenskega zakona.
Pregon disciplinske kršitve in izvršitev disciplinske kazni zastarata v vsakem primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno za zastaranje pregona disciplinske kršitve oziroma za zastaranje izvršitve disciplinske kazni.
 
VIII......DISCIPLINSKI POSTOPEK
 
1. SKUPNE DOLOČBE
 
29. člen
h
Disciplinski postopek se izvede na osnovi:

•   poročila vodje tekmovanja,
•   prijave balinarske organizacije,
•   po uradni dolžnosti, kadar disciplinski sodnik, disciplinski tožilec ali disciplinski komisiji ugotovijo, da je bila storjena disciplinska kršitev,
•   pisne prijave disciplinskemu sodniku ali disciplinskemu tožilcu vsake osebe, če obstoji utemeljen sum, da je določena oseba ali balinarska organizacija kršila disciplino,
Disciplinski postopek se mora začeti brez odlašanja. Disciplinski postopek je javen.
 
30. člen
h
V disciplinskem postopku mora disciplinski sodnik ali predsednik disciplinske komisije I. stopnje obdolžencu vročiti pisno obdolžitev ter določiti čas in kraj disciplinske obravnave. Za ustno obravnavo praviloma velja načelo neposredne izvedbe dokazov. Po odločbi senata se smejo prebrati zapisniki o izpovedbah prič, soobtoženih, ali že disciplinsko obravnavanih, zapisniki o izpovedbah v postopkih pred sodišči ter zapisniki ali drugi zapisi o izvidu in mnenju  izvedencev.  V disciplinskem  postopku  mora  disciplinski  sodnik  ali  disciplinska komisija omogočiti zagovor obdolžencu, razen če le-ta to izrecno odkloni ali če se neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor.
 
31. člen
h
Disciplinski sodnik ali disciplinski tožilec opravi ob prejemu prijave ali poročila, navedenega v 28. členu vsa potrebna zaslišanja in razgovore ter o njih izdela zapisnik.
 
32. člen
h
Pri izbiri disciplinske sankcije morata disciplinski sodnik in disciplinska komisija upoštevati stopnjo odgovornosti obdolženega, stopnjo krivde, pomembne subjektivne in objektivne okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena in individualne lastnosti obdolženega.
 
33. člen
h
Postopek pred disciplinsko komisijo I. stopnje se uvede na zahtevo disciplinskega tožilca. Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka pošlje predsednik disciplinske komisije I. stopnje obdolžencu s pozivom, naj v 15 dneh odgovori na navedbe v zahtevi.
Odgovor obdolženca pošlje predsednik disciplinske komisije I. stopnje disciplinskemu tožilcu. Če  obdolženec  v  določenem  roku  ni odgovoril  na  zahtevo  za  uvedbo  disciplinskega postopka, predsednik disciplinske komisije I. stopnje obvesti o tem disciplinskega tožilca.
 
34. člen
h
Po prejemu odgovora obdolženca ali po preteku roka za odgovor predsednik disciplinske komisije  I.  stopnje  po  potrebi  odredi predhodno  preiskavo in  določi  člana  disciplinske komisije I. stopnje ali zunanjega sodelavca, ki opravi predhodno preiskavo. O tem obvesti disciplinskega tožilca in obdolženca.
Po opravljeni predhodni preiskavi pošlje predsednik disciplinske komisije I. stopnje spise disciplinskemu tožilcu. Ta lahko v 8 dneh po prejemu spisov spremeni ali dopolni zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.
 
35. člen
h
Po opravljenih dejanjih iz 32. ali 33. člena predsednik disciplinske komisije I. stopnje določi senat, ki bo obravnaval zadevo. Predsednik senata razpiše ustno obravnavo najpozneje v enem mesecu po opravljenih dejanjih iz 32. ali 33. člena.
Če je po opravljeni predhodni preiskavi disciplinski tožilec spremenil ali dopolnil zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka, se spremenjena ali dopolnjena zahteva pošlje obdolžencu z vabilom na ustno obravnavo.
 
36. člen
h
O izločitvi člana disciplinske komisije odloča predsednik disciplinske komisije.
O  izločitvi  predsednika  disciplinske  komisije  I.  stopnje  odloča  predsednik  disciplinske komisije II. stopnje, o izločitvi predsednika   disciplinske komisije II. stopnje pa predsednik BZS. Če je predsednik disciplinske komisije zadržan ali izločen, ga nadomešča član disciplinske komisije, ki ga določi predsednik pristojne disciplinske komisije.
 
37. člen
h
Ustna  obravnava  se  lahko  opravi  tudi  brez  navzočnosti  obdolženca,  če  je  bil  v  redu povabljen, pa izostanka ni opravičil, ali če je sporočil senatu, da se obravnave ne bo udeležil in da naj se upošteva njegov zagovor v odgovoru na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka ali v predhodni preiskavi.
 
38. člen
h
V disciplinskem postopku se mora zaslišati domnevne kršitelje discipline, priče ter izvesti druge dokaze. Če je uveden disciplinski postopek zoper organ balinarske organizacije ali balinarsko organizacijo, se mora zaslišati predsednik ali druga, po predsedniku pooblaščena oseba.
 
39. člen
h
Obdolženec lahko navaja dejstva in predlaga dokaze, ki naj se v disciplinskem postopku izvedejo.
 
40. člen
h
Pravnomočen sklep disciplinske komisije se pošlje izvršnemu odboru BZS zaradi izvršitve in evidence ter v vednost nižjim zvezam in društvu, katerega član je obdolženi. Končane disciplinske zadeve se vlagajo v arhiv BZS in se hranijo 10 let od zadnje odredbe.
 
41. člen
h
V postopku pri disciplinskem sodniku ter pred disciplinsko komisijo I. in II. stopnje se glede vprašanj, ki niso urejena s statutom BZS in tem pravilnikom, smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
 
42. člen
h
Če katerikoli disciplinski organ ugotovi, da ni razloga za uvedbo ali nadaljevanje vodenja postopka, sprejme sklep o ustavitvi postopka in o tem primerno obvesti prijavitelja.
Zoper sklep o ustavitvi postopka ima prijavitelj pravico ugovora pri disciplinski komisiji   II stopnje. Sklep disciplinske komisije II. stopnje je dokončen in izvršljiv.
 
43. člen
h
V primer, da disciplinski organ, ki je prejel prijavo ali zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka ugotovi, da ni pristojen za odločanje v postopku, odstopi prijavo pristojnemu disciplinskemu organu.
Spore  o  pristojnosti  disciplinskih  organov  rešuje  disciplinski  organ  neposredno  višje balinarske organizacije.
 
2. IZREKANJE DISCIPLINSKIH KAZNI
 
44. člen
h
Za eno ali več disciplinskih kršitev, ki se obravnavajo istočasno, se storilcu izreče samo ena glavna ter, ob izpolnjenih pogojih, stranska disciplinska kazen.
 
45. člen
h
Vsak sklep mora vsebovati:

•   izrek,
•   obrazložitev in
•   pouk o pravnem sredstvu.
Uvod vsebuje naziv disciplinskega sodnika ali naziv in sestavo disciplinske komisije, datum in kraj sprejema odločitve.
Izrek vsebuje podatke o kršitelju, opis in vrsto kršitve, navedbo člena na podlagi katerega je odločitev sprejeta, vrsto in višino kazni, datum od kdaj teče kazen in morebitni sklep o suspenzu.
Obrazložitev mora  vsebovati  osnovo,  na  podlagi katere je  bil  postopek  pričet,  dokazna gradiva, kakor tudi olajševalne in obteževalne okoliščine.
Pouk o pravnem sredstvu mora vsebovati rok, v katerem se lahko vloži ugovor in komu se ugovor vloži.
 
46. člen
h
Vsi sklepi in vabila pomembna za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti v disciplinskem postopku se vročajo osebno obdolženemu v postopku in njegovemu pooblaščencu ter disciplinskemu tožilcu, če teče postopek na njegovo zahtevo.
Pisanja iz prvega odstavka se članu vročijo na enega od naslednjih načinov:
•   na sedežu balinarske organizacije – proti podpisu, če naslovnik pisanja noče sprejeti ali podpisati, se ob pripombi »noče podpisati« in označbi datuma podpiše oseba , ki vroča - vročevalec,
•   po pošti s povratnico.
V primeru, da se pisanje ne more vročiti po prejšnjem odstavku, se le to objavi  na interno oglasno desko balinarske organizacije, kjer mora biti objavljeno 8 koledarskih dni, da se šteje za  vročeno.  O  datumu  in  času  trajanja  objave  predsednik  ali  zastopnik  balinarske organizacije na objavi napiše zaznamek.
En izvod sklepa o izrečenem disciplinskem ukrepu ali suspenzu se mora istočasno dostaviti tudi balinarski organizaciji, v katero je vključen član v postopku.
 
47. člen
h
Proti odločitvi disciplinskega sodnika in disciplinske komisije I. stopnje se lahko vloži ugovor pri disciplinski komisiji II. stopnje v roku 8 dni od dneva prejema prvostopnega sklepa.
Ugovor se vloži pri prvo stopenjskemu organu, ki mora celotno zadevo v zvezi s postopkom dostaviti v 3 dneh drugo stopenjskemu organu.
Ugovor, vložen po predpisanem roku zavrže prvostopni organ, kot prepozno vložen.
 
48. člen
h
Kot datum vloženega ugovora se šteje datum, ko je ugovor neposredno dostavljen prvostopnemu organu ali datum, ko je oddan na pošto s priporočeno pošiljko.
 
49. člen
h
Proti sklepu lahko vloži ugovor:
•   obdolženec,
•   disciplinski tožilec,
•   balinarska organizacija, katere član je obdolženec, ki se lahko pritoži v škodo ali v prid kaznovanega člana.
 
50. člen
h
Disciplinska komisija II. stopnje lahko ob reševanju ugovora:
•   ugovor zavrne in potrdi odločitev prvostopnega organa,
•   ugovoru ugodi, odpravi odločitev prvostopnega organa in zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno obravnavo in odločanje,
•   ugovoru ugodi in spremeni odločitev prvostopnega organa.
V postopku obravnave ugovora se ne more izreči višja ali strožja kazen, kot jo je izrekel prvostopni organ, v primeru, ko se pritoži obdolženec ali v njegov prid balinarska organizacija.
 
51. člen
h
Odločitev disciplinske komisije II. stopnje je dokončna. Zoper dokončno odločbo drugostopnega organa lahko obdolženec vloži tožbo v upravnem sporu ali predlaga obnovo postopka v primerih in ob pogojih, ki veljajo za obnovo pravdnega postopka po zakonu o pravdnem postopku.
 
3. OBNOVA POSTOPKA
 
52. člen
h
Disciplinski postopek, ki je pravnomočno končan, se lahko na predlog obdolženca obnovi:
1.   če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik ali član disciplinske komisije, ki bi moral biti ob smiselni uporabi zakona o kazenskem postopku izločen oziroma ki je bil s sklepom disciplinske komisije izločen;
2.  če obdolžencu  z nezakonitim  postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve,  ni bila dana možnost obravnavanja pri sodniku ali pred disciplinsko komisijo;
3.  če obdolženca, ki je pravna oseba, ni zastopal pooblaščenec, ali če zagovornik ni imel veljavnega pooblastila, razen če so bila posamezna opravila pozneje odobrena,
4.   če se opira disciplinska odločba na krivo izpovedbo priče ali izvedenca;
5.  če se opira disciplinska odločba na ponarejeno listino ali na listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina;
6.   če je prišlo do disciplinske odločbe zaradi kaznivega dejanja sodnika oziroma člana disciplinske komisije, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca obdolženca;
7.  če se opira disciplinska odločba na drugo odločbo ali na odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta odločba pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena;
8.  če zve obdolženec za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko izdana zanj ugodnejša odločba, če bi bila ta dejstva oziroma če bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku.
 
53. člen
h
Predlog za obnovo postopka se vloži v tridesetih dneh, in sicer:
1.  v primeru iz 1. točke 52. člena tega pravilnika od dneva, ko je obdolženec zvedel za ta razlog,
2.  v primeru iz 2. točke 52. člena tega pravilnika od dneva, ko je bila odločba vročena obdolžencu,
3.  v primerih iz 3. točke 52. člena tega pravilnika, če stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal pooblaščenec, od dneva, ko je bila odločba vročena stranki oziroma če zagovornik ni imel veljavnega pooblastila, pa od dneva, ko je obdolženec zvedel za ta razlog,
4.  v primerih iz 4. do 6. točke 52. člena tega pravilnika od dneva, ko je obdolženec zvedel za pravnomočno sodbo v kazenskem postopku, če se kazenski postopek ne more izvesti, pa od dneva, ko je zvedela za ustavitev ali za okoliščine, zaradi katerih se postopek ne more uvesti,
5.  v primerih iz 7.  točke 52.  člena tega pravilnika od dneva,  ko je obdolženec mogel uporabiti pravnomočno odločbo, ki je razlog za obnovo postopka,
6.  v primeru iz 8. točke 51. člena tega pravilnika od dneva, ko je obdolženec mogel navesti sodišču nova dejstva oziroma nova dokazila.
Če bi začel teči rok iz prvega odstavka tega člena, preden bi odločba postala pravnomočna, se šteje ta rok od pravnomočnosti odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo pravno sredstvo, sicer pa od vročitve pravnomočne odločbe višjega organa, izrečene na zadnji stopnji.
Če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba pravnomočna, se obnova postopka ne more več predlagati, razen če se zahteva obnova iz razloga, ki je naveden v 2. in 3. točki 52. člena tega pravilnika.
 
54. člen
h
Predlog za obnovo postopka se poda vselej pri organu (sodniku ali disciplinski komisiji I. stopnje), ki je izdal odločbo na prvi stopnji.
V predlogu je treba zlasti navesti: zakoniti razlog, na podlagi katerega se zahteva obnova,
okoliščine, iz katerih izhaja, da je predlog vložen v zakonitem roku, in dokaze, s katerimi se podpirajo navedbe predlagatelja.
 
55. člen
h
Prepozen, nepopoln ali nedovoljen predlog za obnovo postopka zavrže s sklepom sodnik ali predsednik disciplinske komisije I. stopnje.
Če sodnik ali predsednik disciplinske komisije I. stopnje ne zavrže predloga, vroči izvod predloga disciplinskemu tožilcu; ta ima pravico v petnajstih dneh nanj odgovoriti. Ko prispe k sodniku ali disciplinski komisiji odgovor na predlog ali ko izteče rok za dogovor, se opravi obravnava.
 
56. člen
h
Obravnava predloga za obnovo postopka se opravi pred sodnikom ali disciplinsko komisijo I. stopnje.
 
57. člen
h
Po obravnavi predloga izda sodnik ali disciplinska komisija I. stopnje odločbo o predlogu, razen če se nanaša razlog za obnovo postopka izključno le na postopek pred disciplinsko komisijo II. stopnje.
V sklepu, s katerim se dovoli obnova postopka, se izreče, da se razveljavi odločba, ki je bila izdana v prejšnjem postopku.
Sklep, s katerim se dovoljuje obnova postopka in razveljavlja odločba, izdana v prejšnjem postopku, se vzame v odločbo o glavni stvari.
 
58. člen
h
Če se nanaša razlog  za obnovo postopka le na postopek pred disciplinsko komisijo II. stopnje, pošlje sodnik ali predsednik disciplinske komisije I. stopnje zadevo tej komisiji, da izda odločbo.
O predlogu za obnovo postopka odloči disciplinska komisija brez obravnave.
Če disciplinska komisija II. stopnje spozna, da je predlog za obnovo postopka utemeljen in da ni potrebna nova obravnava, razveljavi obe odločbi ter izda novo odločbo.
 
4. IZJEMNO ZNIŽANJE DISCIPLINSKE KAZNI
 
59. člen
h
Izjemno  znižanje  izrečene  časovne  disciplinske  kazni  je  možno,  kadar  je  očitno,  da  je izrečena disciplinska kazen vzgojno vplivala na obdolženca in pod pogojem, da je pretekla več kot polovica časa, za katerega je bila kazen izrečena.
Vloga  za izjemno znižanje se vloži pri disciplinskem organu, ki je izrekel disciplinsko kazen na prvi stopnji.
Prvostopni organ celotno zadevo s svojim predlogom pošlje v reševanje drugostopnemu organu. Če drugostopni organ ugotovi, da je vloga utemeljena, lahko sprejme sklep o izjemnem znižanju izrečene časovne kazni ali oprostitvi nadaljnjega prestajanja kazni.
 
5. STROŠKI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
 
60. člen
h
Stroški disciplinskega postopka so izdatki, ki nastanejo v disciplinskem postopku in jih je obdolženi v primeru izrečene disciplinske kazni dolžan povrniti. Organ, ki vodi disciplinski postopek lahko obdolženega oprosti plačila stroškov postopka.
 
6. POSEBNOSTI POSTOPKA PRED DISCIPLINSKIM SODNIKOM
 
61. člen
h
Disciplinski sodnik vodi postopek in odloča v zadevah lažjih kršitev tega pravilnika v zvezi s potekom tekmovanja, če izrečena sankcija ne presega omejitev po 18. členu tega pravilnika, ko gre za izključno pristojnost disciplinske komisije.
 
61. a/člen
h
V primerih dodelitve dveh rumenih kartonov, oziroma neposredno rdečega kartona igralcem ali funkcionarjem, disciplinski sodnik po prejemu sodniškega poročila oziroma poročila vodje tekmovanja, brez predhodnega zaslišanja izreče kazen prepovedi igranja oziroma vodenja, do dveh tekem. Istočasno v skladu  s Pravili o tekmovanju izreče tudi  denarno kazen, ki je predvidena za prejem rumenega in rdečega kartona.
 
62. člen
h
Postopek  pred  disciplinskim  sodnikom  uvede  disciplinski  sodnik  sam.  V  primerih,  ko dejansko  stanje  ni  v  zadostni  meri  razjasnjeno,  disciplinski  sodnik  lahko  pridobi    pisni zagovor obdolženega, ki je lahko posredovan tudi po elektronski pošti. V primeru ustnega zagovora se sestavi zapisnik, ki ga obdolženi podpiše.
 
63. člen
h
Disciplinski sodnik sprejema svoje odločitve samostojno, postopek mora biti hiter in na prvi stopnji končan v 6 dneh po prejemu prijave.
 
64. člen
h
V primeru, da disciplinski sodnik ugotovi, da ni pristojen za odločanje v postopku odstopi zadevo skupaj z mnenjem disciplinskemu tožilcu.
 
65. člen
h
Določila, glede izdaje sklepov, vročanja sklepov in vlaganja ugovorov, ki veljajo za disciplinsko komisijo veljajo tudi v postopku pri disciplinskem sodniku.
 
7. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
 
66. člen
h
Član ali organ, ki v zvezi z aktivnostjo v balinarski organizaciji povzroči škodo, jo je dolžan povrniti po splošnih načelih o odškodninski odgovornosti. Škodo, odškodninsko odgovornost ter način povračila škode ugotovi disciplinska komisija I. stopnje in o tem izda poseben sklep. Če odgovorna oseba škode ne povrne v določenem roku, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, se po odločitvi izvršnega organa balinarske organizacije vloži tožba za plačilo odškodnine.
 
67. člen
h
Če  bi  ugotavljanje  višine  škode povzročilo  nesorazmerne  stroške,  se odškodnina  lahko odmeri v pavšalnem znesku, če so primeri škodnih dejanj člana ali organa in višina pavšalne odškodnine določeni s splošnim aktom skupščine. Člana ali organ, ki je povzročil škodo zaradi nezavestne oz. majhne malomarnosti lahko disciplinska komisija I. stopnje oprosti povračila škode.
 
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
68. člen
h
Razlago tega pravilnika daje Izvršni odbor BZS.
 
69. člen
h
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati  disciplinski pravilnik, ki ga je sprejela skupščina BZS dne 26. 11. 1999.
 
70. člen
h
Disciplinski pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina BZS in so bile z njim seznanjene vse balinarske organizacije in člani BZS.
 
Predsednik . BZ. Slovenije........................................................................................................................................................................Sandi Kofol
 
 
 
JHL 2007-2019 © Območna balinarska zveza Ljubljana
petek, 31.05.2013 ob 16:30
**********************************************************************************************************************************************************************